W dziale | Fakty

Decyzja RIO w sprawie uchwał śmieciowych

Opublikowany 07.05.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła zapisy w uchwałach dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami – dowiedział się „Lubartowiak” w poniedziałek 6 maja. Co to oznacza dla mieszkańców Lubartowa? O odpowiedź zwróciliśmy się do Zarządu ZKGZL.

zgromadzenie– Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podejmując uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami starał się uwzględnić jak najwięcej uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych – czytamy w odpowiedzi.

– Jeden z takich wniosków zgłoszonych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i niektórych Zarządców Wspólnot mieszkaniowych dotyczył składania deklaracji. Zdaniem wnioskodawców, deklaracje powinni składać właściciele i najemcy poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła jednak zapisy w uchwałach Zgromadzenia Związku, definiujące pojęcie nieruchomości. W uzasadnieniu kolegium RIO stwierdza, że: „wprowadzona przez Zgromadzenie Związku definicja nieruchomości w budynkach wielorodzinnych jest sprzeczna z definicją nieruchomości wynikającą, w sposób pośredni, z art. 2  ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią tych regulacji, jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli natomiast nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości wykonują osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Powyższe oznacza, że nie można lokali mieszkalnych, wydzielonych w budynkach wielorodzinnych uznać za odrębne nieruchomości. Nieruchomością, w świetle ustawy jest budynek wielorodzinny (z wyjątkiem lokalu we wspólnocie lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany), którego właściciel lub zarządca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i opłacenia opłaty, z uwzględnieniem wszystkich mieszkańców zamieszkujących cały budynek, a nie tylko dany lokal wchodzący w jego skład.”

Taka interpretacja oznacza, że to zarządy spółdzielni i wspólnot zobowiązane są do składania deklaracji o wysokości opłaty wnoszonej przez zamieszkujących daną nieruchomość.

– Analizując przebieg konsultacji, można stwierdzić, że ze strony Związku ostrzegano wnioskodawców przed taką interpretacją ustawy. Chcąc jednak wyjść naprzeciw tym żądaniom, Zarząd zdecydował się przedstawić Zgromadzeniu uchwałę, pomimo niewielkich szans na jej zaakceptowanie przez organy nadzoru. Taki sposób prowadzenia procesu podejmowania ważnych uchwał i ich rozstrzygnięcie przez kolegium RIO sprawia, że nie można już mówić o złej woli, niechęci czy też nieuwzględnianiu przez Związek ważnych wniosków zgłaszanych podczas konsultacji – czytamy dalej w informacji ZKGZL.

(J.A.)

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.