W dziale | Fakty

Jakie inwestycje czekają Lubartów w 2014 roku?

Opublikowany 23.12.2013

Na ostatniej sesji Rady Miasta (20 grudnia) radni przyjęli nowy budżet przygotowany przez władze miasta. Ponad 26 milionów złotych przeznaczy Lubartów na inwestycje w 2014 roku. Jak zapewnił burmistrz, nie zakłóci to stabilności finansowej miasta.BUDZET

Kwota planowanych wydatków budżetowych miasta na 2014 rok wyniesie ponad 83 mln złotych.

– Jest to budżet optymalny i odpowiedzialny, czyli taki, który nie naraża żadnych obszarów działalności miasta na jakieś zagrożenie. Jest też rozwojowy. Na inwestycje przeznaczamy ponad 26 mln zł. Jest to prawie 1/3 budżetu – mówił podczas sesji burmistrz Janusz Bodziacki.

Wymienił także najważniejsze inwestycje, jakie chce sfinansować miasto w 2014 roku.

Wychodzimy na przeciw potrzebom mieszkańców, chcemy wyposażyć około 800 gospodarstw w mieście w instalacje solarne. Modernizujemy kilka obiektów oświatowych, co pozwoli ograniczyć ich wydatki bieżące. Wychodzimy naprzeciw trudnościom lokalowym SP4. Chcemy, aby nasi mieszkańcy i pracownicy kultury mogli funkcjonować i pełnić swoją misję w lepszych warunkach, w tym celu  przeznaczamy środki na modernizację budynku dawnej Hali Targowej. Rozpoczynamy też poprawę słabej bazy miejskich obiektów sportowych przy ul. Parkowej. O ponad 10 procent podnosimy dotacje dla sektora pozarządowego.

Radny Andrzej Zieliński oświadczył, że klub radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował przeciwko przygotowanemu projektowi budżetu.

To ostatni budżet naszej kadencji, ostatni tej rady. Nie ufam temu budżetowi, jak nie ufałem poprzednim, bo okazało się, że w fazie realizacji wyglądał zdecydowanie gorzej. Uważamy, że budżet nie jest dobry  – mówił Zieliński (klub radnych PO).

Rozbudowie  Szkoły Podstawowej nr 4 przeciwny był radny Jakub Wróblewski.

Wykorzystajmy lepiej obiekty, które mamy a nie wyrzucajmy pieniądze tam, gdzie nie ma takiej potrzeby – mówił.

Podważył także celowość inwestycji jaką jest modernizacja placu Piłsudskiego.

Czy przy takiej wolnej powierzchni w mieście, jaką mamy ( Rynek II, parking przy Jubilacie, miejsce przy fontannie) potrzebna nam jeszcze jedna powierzchnia, która będzie służyła celom wypoczynkowym? – pytał.

Radna Ewa Grabek stwierdziła, że zbyt dużą kwotę  w budżecie miasto chce przeznaczyć na inwestycje sportowe.

Opozycja wnioskowała, aby 150 tys. zł, jakie planuje się przeznaczyć na modernizację placu Piłsudskiego, zostało przesunięte na remonty dróg w mieście albo na modernizację ulicy Lipowej, która jest drogą powiatową. Poprawkę poparło też dwóch radnych koalicyjnych: Jan Ściseł i Jerzy Tracz. Jednak ostatecznie żaden z tych wniosków nie został przegłosowany przez radę.

Radny Andrzej Kardasz zaznaczył, że w budżecie na 2014 rok zaplanowano ogromne środki na przebudowę  i budowę dróg. Mówił także, że miasto już przekazało największą w historii Lubartowa dotację dla powiatu na realizację projektu przebudowy ulicy Lipowej. – To prawie 760 tys. zł.,  za które moglibyśmy zreperować bardzo dużo dróg miejskich – stwierdził.

Zauważył też, że kwota zabezpieczona na plac Piłsudskiego po przetargach będzie niższa, a środki, które zostaną, powinny być przeznaczone na drogi.

Argumentował także potrzebę inwestycji sportowej, która ma powstać przy ulicy Parkowej. – Jedną z idei tej inwestycji jest skupienie większości klubów sportowych w jednym obszarze. Będzie to mniej kosztowne dla miasta. Naszym priorytetem jest zapewnienie lokalu dla taekwondeków i ping – pongistów.

Radni pytali także o zadłużenie miasta.

Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości ponad 7 mln złotych. Źródłem pokrycia deficytu będzie między innymi kredyt długoterminowy, który miasto planuje zaciągnąć w wys. 9 mln zł.  W ciągu roku miasto dokona spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 mln 628 tys.zł. Na koniec roku 2014 zadłużenie miasta będzie wynosiło 25 mln zł, a wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów będzie wynosił 33,1 procenta.

Jedna trzecia tych 25 mln zł to kwota zadłużenia zapracowana za poprzedniej kadencji – powiedział burmistrz. – Jeśli teraz planujemy zaciągnąć 9-milionowy, a wykonujemy inwestycje na ponad 26 mln, to warto. Wskaźnik zadłużenia graniczny dla samorządów to 60 procent, czyli jesteśmy w połowie stawki. Tak jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania naszego samorządu.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 9 było przeciw.

(Katarzyna Wójcik)

Najważniejsze inwestycje, jakie sfinansuje miasto w 2014 roku:

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Modernizacja ulic

Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wysokości ponad  1 mln 100 tys. zł  na modernizację nawierzchni ulic. Wyboru ulic do modernizacji dokona Burmistrz Miasta po zaciągnięciu opinii Komisji Infrastruktury. Źródła finansowania środki własne.

Przebudowa „Placu Piłsudskiego”

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni placu wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz montażem elementów małej architektury. W 2013 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy. W 2014 r. planuje się uzyskanie uzgodnień i decyzji oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Przebudowa skrzyżowania Słowackiego- Lipowa-Firleja

W 2012 r. opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego, Lipowa i Firleja w Lubartowie i uzyskano wytyczne konserwatorskie dotyczące wykonania zjazdu z ulicy Słowackiego na osi pałacu oraz wykonania fragmentu drogi dojazdowej. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 380 000 zł w ramach tzw. „schetynówek”. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zaoferowało udział w finansowaniu projektu w wysokości 190000 zł. Projekt został wysoko oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu.

 

Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do wspólnego projektu z Lublinem i 11 gminami z Województwa Lubelskiego. Miasto Lublin złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miasto Lubartów planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej

dróg. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez miasto wyniesie 90 %. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

Przebudowa drogi powiatowej

Miasto Lubartów przystępuje jako partner do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) – Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Koszt całkowity zadania 2.729.744 zł z czego Miasto nie przeznaczy więcej niż 25% tj. 682436,00 zł.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej kwoty 2.445.915 zł w roku 2014 planowany jest zakup terenów pod drogi w osiedlu „Zwycięstwa”, „Łąkowa” oraz tereny pod inwestycje w obrębie ul. Gazowej.

Budowa grobów

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 50.000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

Rozbudowa SP-4

Celem projektu jest nadbudowa skrzydła szkoły o jedną kondygnację i uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej. W 2014 roku planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa oświetlenia

Inwestycja polega na budowie niezbędnego oświetlenia ulic. Na ten cel przeznaczono 100.000 zł ze środków własnych.

 

Przebudowa Hali Targowej

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a także projekt budowlany likwidacji nadbudówki pełniącej funkcję wentylatorni kina w Lubartowie jest w trakcie przekazania i oceny zgodności umową. Naprzełomie 2013-2014 roku Miasto rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Jednocześnie czyni starania o wsparcie tej inwestycji środkami zewnętrznymi.

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej II etap

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Bibliotek +, Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”. W ramach zadania w roku 2014 zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowane zostaną pomieszczenia i wybudowane sanitariaty oraz wymieniona stolarka wewnętrzna i wszystkie instalacje.

 

II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.

 Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II.

W ramach zadania w 2014 r. planowany jest remont elewacji i dachu „Hali targowej” wraz z przystosowaniem pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 5 188091,30 zł ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja. Planowany termin zakończenia Projektu – IV kw. 2013 r. Do końca listopada 2013 roku trwają roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic i chodników ul. II-go Listopada c.d., Kościuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej.

 

Termomodernizacja budynków szkolnych G-l, SP-l, SP-3 – „Lubartów – dla dzieci, środowiska i przyszłych pokoleń”

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum Nr l i Szkoły Podstawowej Nr l (SP1) w Lubartowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 3, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i MOSIR Lubartów poprzez wykonanie ich termomodernizacji, przebudowie instalacji c.o. i wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie projekt jest w ocenie formalnej.

Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej

Wartość całego zadania to kwota 7.000.000 zł. W roku 2014 na zadanie to przeznaczono środki w wysokości 2.000.000 zł. Uruchomiony zostanie proces inwestycyjny, rozpoczęta zostanie budowa 2 boisk, parkingów oraz obiektu kubaturowego.

Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza

Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnot mieszkaniowych (3), budynku spółdzielni mieszkaniowej (1) oraz budynkach użyteczności publicznej (6) zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów.

 

 

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (918).


Skontaktuj się z autorem

Komentarze do artykułu (13)

 1. Elżbieta Wąs:

  Przepraszam, ale czy ja dobrze zrozumiałam? Czy radny Jan Ściseł, który przyjął nasze zaproszenie (MOL-a) do udziału w grupie inicjatywnej dla przeprowadzenia referendum w sprawie Placu Piłsudskiego podnosi rękę wraz z opozycją w głosowaniu nad uszczupleniem środków na modernizację tego placu? Czyżby zadziałała magia 21 okręgów wyborczych? Ręce człowiekowi opadają, kiedy patrzy na te wszystkie roszady personalne w obecnej RM. W każdym razie warto rozwinąć ten temat…

 2. Adam:

  Czyżby zbliżały się wybory i zaczynamy głośniej mówić o inwestycjach? Trochę historii z niedalekiej przeszłości dla refleksji:
  „Jest szansa, by w niedalekiej przyszłości na terenie Gminy Lubartów powstał wspaniały obiekt, służący nie tylko mieszkańcom gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów radni poznali koncepcję zagospodarowania terenu pod centrum sportowo-rekreacyjne Nowodwór-Skrobów. Koncepcję zagospodarowania przygotowała firma ARCHISPORT z Wrocławia. Zespół profesjonalnych specjalistów z dziedziny projektowania obiektów i urządzeń sportowych, uwzględniając wskazówki Wójta Gminy Lubartów Janusza Bodziackiego oraz pracowników Urzędu Gminy Lubartów, stworzył ciekawe i realne do wykonania przedsięwzięcie.

  Podczas sesji, radnym koncepcję przedstawił Wójt Gminy Lubartów Janusz Bodziacki. Centrum to zespół terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, zlokalizowanych na powierzchni 11 hektarów. Teren ten podzielono na strefy funkcjonalne z własnymi zapleczami i obsługa komunikacyjną. Każda strefa może funkcjonować niezależnie od pozostałych. Przewiduje się powstanie 5 stref:

  1. Strefa quad/motocross
  m.in. tor do jazdy dwuczęściowy – łatwy i odcinki do jazdy wyczynowej.
  2. Strefa skate/rowery/gry
  m.in. tor rowerowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, skatepark, ścianki wspinaczkowe, lotnisko dla modelarzy
  3. Strefa piłkarska
  m.in. boisko do piłki nożnej, trybuny
  4. Strefa nart
  m.in. stok do nauki jazdy na nartach, wyciągi taśmowe dla dzieci
  5. Strefa paintball
  m.in. teren przeznaczony do gier wojennych typu paintball ze scenariuszem zabawy.

  Planuje się, że inwestycja podzielona będzie na kilka etapów i realizowana będzie przez kilka lat. Niektóre prace nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych. W przyszłorocznym budżecie gminy znajdą się środki na inwestycję. Także w kolejnych latach budżet gminny będzie wspierał przedsięwzięcie. Oczywiście Gmina Lubartów aplikowała będzie też o środki unijne, które można pozyskać na takie zadania z różnych źródeł.”

  Życzę zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich Lubartowianek i Lubartowian

 3. Rodzic:

  Nareszcie ruszy nadbudowa SP4! Uff… To bardzo cieszy. Dzieci wreszcie wyjdą z piwnic i będą wreszcie normalne warunki do nauki.
  Plac Piłsudskiego to też dobra wiadomość, bo mało jest w centrum wolnej przestrzeni i miejsc spacerowych.

  Pan Wróblewski chyba woli ciasne zaułki i ciemne klitki, skoro przeszkadza mu i zachowanie placu, i rozbudowa szkoły. Jak lubi, to niech sobie siedzi w piwnicy i spaceruje po parkingu podziwiając żałośnie nieudaną fontannę – dzieło jego klubowych towarzyszy. Lubartowiacy zasługują na więcej przestrzeni.

 4. Adam:

  Wysyłam drugi raz, bo chyba cenzura „Lubartowiaka” nie dopuściła wcześniej wysłanego komentarza. Redaktorzy Lubartowiaka, dlaczego nie puszczacie niektórych komentarzy, przecież nikogo nie obrażają? O czym ma taka cenzura świadczyć? Pozdrawiam redaktorów lokalnej gazety „Lubartowiak”, którzy umieszczają lub nie umieszczają komentarzy czytelników.
  Czyżby zbliżały się wybory i zaczynamy głośniej mówić o inwestycjach? Trochę historii z niedalekiej przeszłości dla refleksji:
  „Jest szansa, by w niedalekiej przyszłości na terenie Gminy Lubartów powstał wspaniały obiekt, służący nie tylko mieszkańcom gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów radni poznali koncepcję zagospodarowania terenu pod centrum sportowo-rekreacyjne Nowodwór-Skrobów. Koncepcję zagospodarowania przygotowała firma ARCHISPORT z Wrocławia. Zespół profesjonalnych specjalistów z dziedziny projektowania obiektów i urządzeń sportowych, uwzględniając wskazówki Wójta Gminy Lubartów Janusza Bodziackiego oraz pracowników Urzędu Gminy Lubartów, stworzył ciekawe i realne do wykonania przedsięwzięcie.
  Podczas sesji, radnym koncepcję przedstawił Wójt Gminy Lubartów Janusz Bodziacki. Centrum to zespół terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, zlokalizowanych na powierzchni 11 hektarów. Teren ten podzielono na strefy funkcjonalne z własnymi zapleczami i obsługa komunikacyjną. Każda strefa może funkcjonować niezależnie od pozostałych. Przewiduje się powstanie 5 stref:
  1. Strefa quad/motocross
  m.in. tor do jazdy dwuczęściowy – łatwy i odcinki do jazdy wyczynowej.
  2. Strefa skate/rowery/gry
  m.in. tor rowerowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, skatepark, ścianki wspinaczkowe, lotnisko dla modelarzy
  3. Strefa piłkarska
  m.in. boisko do piłki nożnej, trybuny
  4. Strefa nart
  m.in. stok do nauki jazdy na nartach, wyciągi taśmowe dla dzieci
  5. Strefa paintball
  m.in. teren przeznaczony do gier wojennych typu paintball ze scenariuszem zabawy.
  Planuje się, że inwestycja podzielona będzie na kilka etapów i realizowana będzie przez kilka lat. Niektóre prace nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych. W przyszłorocznym budżecie gminy znajdą się środki na inwestycję. Także w kolejnych latach budżet gminny będzie wspierał przedsięwzięcie. Oczywiście Gmina Lubartów aplikowała będzie też o środki unijne, które można pozyskać na takie zadania z różnych źródeł.”
  Życzę zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich Lubartowianek i Lubartowian

 5. Patryk:

  Czy nie widzicie, że młodzi ludzie lub też inaczej wasze dzieci będą płaciły za decyzje obecnej władzy? To że będzie więcej kostki w centrum a mniej pracy w mieście nie zmieni, że ludzie tu będą chcieli żyć. 0 pomysłów na rozwój, 0 konsultacji z ludźmi, 0 myślenia ekonomicznego. Przez te działania, które są źle zaplanowane – bo nie stwierdzam że nie potrzebne – będzie o wiele gorzej w kolejnych latach. Za 5 lat się obudzicie, że te szklane domy są tylko mistyfikacją.

 6. syta:

  Patryku w ostatnim czasie wyjątkowo dużo tworzy się nowych miejsc pracy z myślą o rozwoju miasta. Czy uważasz że lepiej wszystko sprzedać – cały rynek w którym miał powstać sklep. Naprawa tego co zostało zepsute musi trochę potrwać. Przywrócono przystanek w centrum, będzie utworzony dom kultury w centrum na miarę możliwości a nie szklane domy planowane przez poprzedników w odległej przyszłości. Naucz się cieszyć z z małych rzeczy bo one tworzą rzeczywistość.

 7. Patryk:

  Małe rzeczy cieszą na krótki okres. To, że powstaną budynki nie oznacza, że będą funkcjonować sprawnie. Ludzie o wszystkim decydują. Wydatki w takiej sumie – czyli ponowne zadłużenie gminy na kolejne miliony nie jest dla mnie naprawą. Inwestycje powinno się realizować ze środków które się posiada a nie które się pożycza. Powinno się wykorzystywać zastany potencjał maksymalnie zanim podejmie się inwestycje. Nie ma realnych możliwości zwiększenia dochodów gminy na tych „nowych” obiektach. Będą więc dla miasta kosztem. Budżet miasta z roku na rok nie zwiększa się jakoś ogromnie, co za tym idzie przez te pochopne przedwyborcze inwestycje nie będzie lepiej.

 8. mieszkaniec:

  Powstają budynki które są niezbędne do normalnego funkcjonowania miasta np. dom kultury. To czy będą funkcjonować sprawnie zależy od nas czy będziemy chodzić do normalnego kina, na występy chóru, orkiestry strażackiej i wiele innych imprez które do tej pory odbywały się w różnych zastępczych miejscach. Zastany potencjał domu kultury to jaki? Jeżeli warunki lokalowe szkoły są złe to trzeba ich poprawić by nasze dzieci uczyły się w dobrej szkole. Każda wymieniona inwestycja jest przemyślana i konieczna. Nasze miast nie jest aż tak zadłużone by nic nie robić. Otrzymywane środki unijne też wymagają wkładu własnego i należy z nich korzystać. Twoje obawy są mało zasadne.

 9. Do sytej:

  Zwróć uwagę i czytaj uważnie co napisane, droga syta i naucz się dopiero cieszyć z „małych rzeczy”, bo tylko jedna trzecia długu 25 mln ZAPRACOWANO ZA POPRZEDNIEJ KADENCJI i dokładnie napisano tak:
  Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości ponad 7 mln złotych. Źródłem pokrycia deficytu będzie między innymi kredyt długoterminowy, który miasto planuje zaciągnąć w wys. 9 mln zł. W ciągu roku miasto dokona spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 mln 628 tys.zł. Na koniec roku 2014 zadłużenie miasta będzie wynosiło 25 mln zł, a wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów będzie wynosił 33,1 procenta.

  – Jedna trzecia tych 25 mln zł to kwota zadłużenia zapracowana za poprzedniej kadencji – powiedział burmistrz. – Jeśli teraz planujemy zaciągnąć 9-milionowy, a wykonujemy inwestycje na ponad 26 mln, to warto. Wskaźnik zadłużenia graniczny dla samorządów to 60 procent, czyli jesteśmy w połowie stawki.

  Rodzi się pytanie retoryczne, czy Patryk ma rację, że kolejne zadłużenie miasta na miliony bez wzrostu dochodów miasta jest naprawą czegokolwiek w Lubartowie? Na pewno ciężar spłaty kredytów poniosą jeszcze nasze dzieci, bo to kredyty długoterminowe. Czy warto kosztem przyszłych pokoleń rządzić i wykonywać inwestycje, których być może by nie chciały?

 10. Rodzic:

  „Na pewno ciężar spłaty kredytów poniosą jeszcze nasze dzieci, bo to kredyty długoterminowe. Czy warto kosztem przyszłych pokoleń rządzić i wykonywać inwestycje, których być może by nie chciały?”
  – W sprawie rozbudowy szkoły odpowiedź jest prosta. Dzieci chcą uczyć się w normalnych klasach, a nie w piwnicach!
  Pytania retoryczne nie załatwią sprawy. Potrzebne są konkretne odpowiedzi i świadome decyzje. Ja, jak już wcześniej pisałem, popieram nadbudowę SP4 i rewitalizację placu.
  Co do przystosowania hali tagowej dla LOK mam mieszane odczucia. Lokalizacja przy Rynku jest atrakcyjna i pewnie pozwoli dobrze wykorzystać nowy plac, ale rozmiar sali widowiskowej jest zbyt mały, zwłaszcza w odniesienu do potrzeb orkiestry OSP. Znów będzie ciasno i muzykom, i dla widzom.

 11. mieszkaniec:

  Czyli lepsza jest propozycja poprzedniej władzy by zbudować centrum kultury za 26 mil za nie wiadomo ile lat i na obrzeżach miasta. Cieszyć się z niedoścignionego sukcesu, obiecując że będziemy mieli wielkie centrum kultury. A co z naszą kulturą teraz? Orkiestra w rozbudowanej sali na pewno się zmieści bo będzie większa scena.

 12. Strażak Ogniowy:

  Drogi Rodzicu nie martw się tak o orkiestrę strażacką. Orkiestra jest właśnie strażacka i nie musi szukać sobie lokum na łaskach jakiegoś LOK, czy łask u jakiegoś urzędnika samorządowego. Raczej to urzędnicy chcą wykorzystywać orkiestrę do swojej promocji i przy byle okazji to robią chwaląc się jacy to są dla orkiestry dobrodzieje. Nie wspomnę już o chwaleniu i orkiestry i „duchowym” wsparciu przez lubartowskich dusipasterzy przy odpustach. Strażacka orkiestra radziła sobie spokojnie przez wiele lat w straży i niech polityczni łaskawcy nie ubolewają nad losem orkiestry, bo pachnie to hipokryzją.

 13. ela:

  Strażaku chyba nie jesteś w orkiestrze bo nie wiesz co mówisz

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.