Konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Lubartów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 13 lutego 2015 roku.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji mogą przyjść na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 roku w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2015, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań  –  kontakt ze Stanowiskiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 221, tel. 81 854 44 629, wop@um.lubartow.pl

WIĘCEJ INFORMACJI I PLIKI DO POBRANIA TUTAJ