W dziale | Fakty

Mamy budżet na 2018 rok

Opublikowany 23.12.2017

Radni uchwalili plan wpływów i wydatków miasta w 2018 roku podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów 21 grudnia.  Uchwałę budżetową poparło 13 radnych: z klubów PiS, Wspólnota Lubartowska, PO oraz radni niezrzeszeni Ewa Grabek i Jan Ściseł. Siedmiu radnych z klubu Wspólny Lubartów – było przeciw, Jerzy Tracz wstrzymał się od głosu.
Konstruowanie działalności samorządu na kolejny rok jest trudne. Uchwalenie budżetu w przyszłym roku powoduje, że chcemy spojrzeć jak nasze miasto powinno funkcjonować, jak powinny funkcjonować instytucje i jednostki, które służą wykonaniu zadań własnych. Rok 2018 w naszym budżecie jest rokiem, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy wartość 100 mln złotych. Zaprojektowany jest budżet na ponad 108 mln po stronie dochodów. Szacujemy, że dochody majątkowe będą miały wartość ponad 30 mln złotych. Chcemy przeznaczyć w wartości wydatkowanej ponad 120 mln złotych w roku 2018, z tego co jest powiązane z dochodami majątkowymi, na inwestycje chcemy przeznaczyć ponad 43 mln złotych tj. 36 %. Konstruujemy ten budżet w oparciu o środki zewnętrzne – z UE i budżetu państwa i jest to 25 mln złotych. Mamy ponad 12 mln na termomodernizację, ponad 4 mln na kolektory słoneczne, fotowoltaikę, piece, 2 mln na pełną modernizację oświetlenia ulicznego. Na oświatę chcemy przeznaczyć 34 mln, na dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 30 mln, dział „Rodzina i pomoc społeczna“ ponad 23 mln, transport – ponad 8 mln, kultura fizyczna, – ponad 6 mln, administracja publiczna – ponad 7 mln – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.
Założenia budżetowe na rok 2018 przedstawiła skarbnik miasta Lucyna Biskup. Planowane dochody miasta Lubartów to kwota 108 222 317,77 zł, z tego dochody bieżące to kwota 77 921 267,77 zł i dochody majątkowe – 30 301 050 zł. W tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 18 455 745,98 zł; dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1602,400 zł.

 Planowane wydatki budżetu miasta to 120 046 857,98 zł, z tego wydatki bieżące – 76 950 106,98 zł i wydatki majątkowe 43 096 751 zł.  W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – 18 455 745,98 zł; wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 87 000 zł; wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 426 000 zł i przeciwdziałania narkomanii – 74 000 zł; wydatki na ochronę środowiska – 100 000 zł. Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 650 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne to kwota ponad 43 mln złotych.

Budżet na 2018 rok poparli radni klubu Wspólnota Lubartowska, w imieniu których wystąpił radny Marek Polichańczuk: – Budżet jest to co, co ma zapewnić życie i funkcjonowanie mieszkańców naszego miasta. Musimy realizować potrzeby  dla ciała i dla ducha. W tym budżecie staramy się spełnić te potrzeby i zrealizować dużo inwestycji.

Za budżetem był  też radny Jakub Wróblewski (PO) – Nie jest to budżet naszych marzeń, ale jest to budżet możliwy do przyjęcia i budżet, który może zostać zrealizowany. Również trzymam kciuki, będę wspierał i pomagał i bardzo liczę, że uda się te plany inwestycyjne zrealizować. Życzę powodzenia przy realizacji tego budżetu.

 Ewa Grabek (radna niezrzeszona) także była za uchwaleniem tego budżetu – Ponieważ w budżecie na rok 2018 znalazły się 2 duże inwestycje, o które zabiegałam do pana burmistrza, tj, budowa chodnika przy ul Polesie i parkingu pryz Szkole Podstawowej nr 4, w związku z tym będę głosowała za budżetem.

Ostatecznie budżet na 2018 rok został uchwalony. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych: Piotr Kusyk, Marzanna Majewska, Grzegorz Siwek, Zbigniew Gałązka, Krzysztof Żyśko, Marek Polichańczuk, Tomasz Krówczyński, Robert Błaszaczak, Kazimierz Majcher, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński, Ewa Grabek i Jan Ściseł.

Przeciw było 7 radnych: Jacek Tomasiak, Jacek Tchórz, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Wojciech Osiecki, Maria Kozak, Grażyna Meksuła. Jeden radny wstrzymał się od głosu – Jerzy Tracz.

 

SN

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6748).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.