W dziale | Fakty

Radni zagłosowali za stanowiskiem w sprawie drogi wschodniej

Opublikowany 24.02.2017

Po kilku godzinach dyskusji na sesji Rady Miasta 22 lutego radni przyjęli stanowisko w sprawie drogi wschodniej, planowanej już 20 lat temu.

 

Temat drogi wschodniej w Lubartowie był omawiany wcześniej na konsultacjach społecznych. Burzliwa dyskusja na sesji nie doprowadziła do wypracowania wspólnego stanowiska, które zadowoliłoby zarówno radnych, jak i mieszkańców miasta, tworzących komitet społeczny. Jednak po poprawkach  radni przegłosowali stanowisko prawie zbieżne z tym, jakiego oczekiwali mieszkańcy.

Wcześniej Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska na spotkaniach z grupą mieszkańców próbowała dojść do porozumienia i wypracować wspólne stanowisko. O spotkaniu tym mówił radny Grzegorz Jaworski, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  – Spotkaliśmy się 30 stycznia i 8 lutego. 30 stycznia obecnych nas było sześcioro, uczestniczył w tych obradach również komitet społeczny i pracownicy Urzędu Miasta. Na pierwszym spotkaniu została nam przedstawiona propozycja komitetu społecznego. Ze względu na to, że to był czas, kiedy dostaliśmy tę informację – od razu na tej komisji złożono wniosek, żebyśmy przenieśli obrady komisji na następny termin, ponieważ chcieliście państwo dogłębnie zaznajomić się z tematem, skonsultować pewne założenia, które nam przedstawił komitet społeczny. Na spotkaniu 8 lutego po burzliwym początku komisji  postanowiliśmy pracować w systemie, że będziemy obradowali punkt po punkcie komitetu społecznego i jeśli będzie rozbieżność głosów- mieliśmy obradować nad punktami, które nam przedstawili koledzy z Urzędu Miasta. Byśmy mogli wypracować jakieś stanowisko. Każdy miał swój czas i mógł się wypowiedzieć. Nikomu nie zabierano głosu.  Wyszło nam, że jako komisja wypracowaliśmy 18 punktów, które były rozbieżne w 5 przypadkach z punktami komitetu społecznego.  Była długa dyskusja i nie udało nam się znaleźć kompromisu.

 

Podczas sesji wypowiadali się przedstawiciele komitetu społecznego. – Na ostatniej sesji Rady Miasta uzgodniliśmy, że strona społeczna doprecyzuje stanowisko przedstawione w ubiegłym roku na konsultacjach społecznych. Doprecyzowaliśmy to stanowisko w postaci 13 punktów, udaliśmy się na posiedzenie Komisji Infrastruktury z nadzieją, że wypracujemy wspólne stanowisko, że znajdziemy wspólny mianownik oparty na jakimś kompromisie, że będziemy nad nim procedować. Niestety tak się nie stało – mówił Teodor Czubacki. Przedstawił on stanowisko, składające się z 13 punktów: zmiana kategorii drogi z KDZ na KDL; zmiana szerokości projektowanego pasa drogowego na nie większą niż 15m; zaprojektowanie jezdni o szerokości nie większej niż 6 metrów; zaprojektowanie ciągu pieszego od ul. Lubelskiej co najmniej do szpitala przy ul. Cichej; zaprojektowanie ścieżki rowerowej od ul. Lubelskiej do ul. Wierzbowej, wyłączonej z jezdni, z wyniesieniem o nawierzchni asfaltowej; zaprojektowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ul. Lubelskiej, o wymiarach uwzględnionych w przedstawionej koncepcji projektowej; zaprojektowanie przy ul. Piaskowej i Łąkowej skrzyżowań o ruchu okrężnym typu „mini rondo” z brukowaną wyspą o średnicy do 10 metrów; wyniesienie wszystkich przejść dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Łąkową; likwidacja ronda pierwotnie planowanego przy ul. Wierzbowej; likwidacja wszystkich planowanych zatok autobusowych oraz infrastruktury komunikacji publicznej; likwidacja wszystkich planowanych „lewoskrętów”; wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyłączeniem zaopatrzenia i służb komunalnych; możliwość realizacji inwestycji etapami.

Na sesji zabrało głos wielu radnych. Jan Ściseł (radny niezrzeszony) uważał, że decyzja w sprawie drogi wschodniej już zapadła, że jest jednoosobowa. Swoje zdanie wyraził dość dosadnie – Jeśli władza nie będzie słuchała mieszkańców, to nasze miasto pokazało, co robi z taką władzą – mówił radny Ściseł. Jego zdaniem droga wschodnia powinna być na odcinku od ul. Łąkowej i powinna to być droga lokalna o pasie drogowym szerokości, za jaką optują mieszkańcy osiedla przy Łąkowej – 15 m.  – Jestem przeciwny budowie odcinka na terenach podmokłych zalewowych, przechodzącego przez ogródki działkowe, przez tereny produkcji rolniczej, przez tereny o ciekawej faunie i florze. Droga przy takim przebiegu zniszczy tkankę biologiczną, przyrodniczą, która kształtowała się setki lat. Budowa drogi zabierze na zawsze piękny widok na tereny nadwieprzańskie – dodał Jan Ściseł. Inny radny niezrzeszony Piotr Skubiszewski sądził, że droga wschodnia powinna się łączyć z drogą 815 po to, by zwiększyć przepustowość. – Im większa przepustowość ulicy, tym ściągniemy więcej inwestorów do miasta. Rodziny zechcą się w tym rejonie osiedlać. Gdybyśmy się pokusili połączyć drogę wschodnią na odcinku od ulicy Wierzbowej do drogi 815, wtedy można by było zaprosić do udziału w kosztach także powiat, województwo, a jeszcze jest perspektywa środków unijnych. Radny Grzegorz Siwek  (PiS) proponował, aby nie głosować żadnego z dwóch stanowisk tylko przygotować jedną konkretną opcję.

Z kolei radny Andrzej Zieliński z PO mówił, że możliwe jest stworzenie wspólnego stanowiska, trzeba tylko rozwiązać kwestie sporne – rozbieżnych jest 5 punktów stanowiska.

O to samo apelował burmistrz Janusz Bodziacki. – Droga wschodnia jest ważna dla mieszkańców. Władze i Rada Miasta muszą słuchać 22 tysięcy mieszkańców Lubartowa. Powinniśmy wspólnie się rozumieć.  Nie musi być tak, że ma być przegłosowane stanowisko jednej strony. Wybierzmy najlepsze rozwiązanie. Spróbujmy punkty sporne rozstrzygnąć i wpisać je do stanowiska Rady Miasta – powiedział burmistrz.

W trakcie dyskusji padało wiele kwestii dalekich od spraw merytorycznych. Niektórzy radni wspominali, że są to początki kampanii wyborczej. Dyskusja nie doprowadziła do kompromisu pomiędzy radnymi, a mieszkańcami. Chodziło o rozmiary rond, które planowane są na drodze wschodniej. Przedstawiciele komitetu społecznego nie zgodzili się na budowę rond o średnicy 32 metrów jak przy ul Kolejowej. Według nich ronda miałyby być nie większe niż 26 metrów.

W takiej sytuacji radni zgłosili poprawki do propozycji stanowiska Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska z częścią postulatów mieszkańców. Pozostała tylko możliwość budowy większych rond.  Tak wyglądało Stanowisko Komisji Infrastruktury, które zawierało 18 punktów:

 1. Koncepcja powinna obejmować ulicę miejską pomiędzy ulicami Lubelską i Wierzbową.
 2. Zmiana kategorii drogi z KDZ na KDL.
 3. Szerokość pasa drogowego na ulicy powinna wynosić: a) 25 m na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Łąkowej; b)20 m na pozostałym odcinku.
 4. Zaprojektowanie pasa jezdni sięgającego max 6 m.
 5. Chodniki i ścieżka rowerowa powinny być zaprojektowane zgodnie z koncepcją tzn. dwustronny chodni i ścieżka rowerowa dwukierunkowa na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Łąkowej oraz jednostronny chodnik i ścieżka rowerowa dwukierunkowa na pozostałym odcinku. Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej.
 6. Zaprojektowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ul. Lubelskiej o wymiarach uwzględnionych w koncepcji projektu, z zachowaniem jak najwyższych parametrów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 7. Pozostałe proponowane ronda na skrzyżowaniach z ul. Piaskową i Łąkową należy zaprojektować ze średnicą maksymalną 32 m ze skanalizowanymi dojazdami (w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy zaprojektować azyle).
 8. Wszystkie ronda należy zaprojektować bez wyniesień wyspy z nasadzeniami roślinnymi.
 9. Należy zaprojektować przejścia dla pieszych bez wyniesienia i azylami rozdzielającymi pasy ruchu.
 10. Likwidacja ronda przy ul. Wierzbowej i zastąpienie go skrzyżowaniem skanalizowanym.
 11. Likwidacja wszystkich zatok autobusowych oraz infrastruktury komunikacji publicznej.
 12. W miejscach przewidzianych w koncepcji zatok przystankowych należy zaprojektować zatoki postojowe o głębokości 3 m. należy zlikwidować zatokę położoną po zachodniej stronie od skrzyżowania z ul. Łąkową.
 13. Należy pozostawić zaprojektowane w koncepcji skrzyżowania skanalizowane.
 14. Należy zaprojektować nasadzenia roślinności w pasie drogowym ulicy niwelujące jej oddziaływanie na otoczenie, w szczególności w sąsiedztwie ogródków działkowych.
 15. Wprowadzenie ograniczeń wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyłączeniem zaopatrzenia i służb komunalnych
 16. Należy zaprojektować oświetlenie na całej długości ulicy
 17. Należy zrezygnować z opracowania koncepcji ul. Pradnik
 18. Należy przewidzieć możliwość realizacji inwestycji etapami.

Poprawki dotyczyły zwężenia pasa drogowego do 20 m na odcinku od ulicy Lubelskiej do ul. Łąkowej. Usunięty został 12 pkt mówiący o zlokalizowaniu przy drodze zatok postojowych. Ponadto zmieniono treść pkt 5, w którym doprecyzowano, że chodnik i ścieżka mają być zaprojektowane aż do końca zabudowań przy ul. Łąkowej.

Na zakończenie głosowano dwa stanowiska. 7 radnych było za stanowiskiem grupy mieszkańców,  natomiast 9  za stanowiskiem Komisji Infrastruktury wraz z poprawkami. Od głosu wstrzymała się trójka radnych. Taki wynik głosowania nie podobał się jednemu z mieszkańców, który nazwał to głosowanie „ustawką”.  Na razie nie wiadomo, jakie będą koszty inwestycji,  a będzie ona najprawdopodobniej realizowana etapami od ul. Lubelskiej.

W pozostałych punktach sesji było sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok 2016. Rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów; projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego; przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019; zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”; ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów.
Sylwia Nowokuńska

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (5961).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.