SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku:

1. BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LUBARTÓW

W 2016 r. wykonano część pierwszą etapu I monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów. System składa się z Centrum Nadzoru, Serwerowni, które usytuowane są w budynku KPP w Lubartowie, sieci światłowodowej oraz 12 kamer umieszczonych w 10 punktach na terenie miasta.

– rondo ul. Wierzbowa, ul. Słowackiego – 2 kamery

– skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Lipową – 1 kamera

– skrzyżowanie ul. Rynek I z Farną – 1 kamera

– plac Rynek I ( ul. Farna) od strony siedziby redakcji .Lubartowiaka” – 2 kamery

– ul. Rynek I k. fontanny – 1 kamera

– budynek Urzędu Miasta Lubartów – 1 kamera

– skrzyżowanie ul. Rynek I z ul. Jana Pawła 11- 1 kamera

– skrzyżowanie ul. Lubelskiej z Cichą- 1 kamera

– rondo ul. Kolejowa, ul. Lubelska – 2 kamery

Wartość wykonania projektu – 14760 zł

Wartość nadzoru inwestorskiego – 10 000 zł

Wartość wykonania robót – 337 566,66 zł

Razem 362 326,66 zł.

2. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. ŁOKIETKA W LUBARTOWIE

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną placu zabaw na kwotę 11 450 zł. Zadanie jest realizowane w roku budżetowym 2017.

3. BUDOWA WIATY GRILOWEJ NAD WIEPRZEM

Po przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia, w dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty grillowej. Wykonawca robót przystąpił do wykonania umowy. W dniu 5 sierpnia 2016 r. Wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem do uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowa decyzja została wydana w dniu 28 listopada 2016 r. W związku z powyższym zmieniono datę zakończenia inwestycji na 31 maja 2017 roku. Wartość umowna 79 950 PLN.

4. PRZEBUDOWA FONTANNY PRZY UL. RYNEK I W LUBARTOWIE.

Opracowano koncepcję przebudowy fontanny. Wskazane w koncepcji rozwiązania znacznie przekraczają, wskazany przez wnioskodawcę, budżet projektu. Trwają prace związane z określeniem formy fontanny.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki