W dziale | Wywiady

Pomoc otrzymało ponad 1400 osób

Opublikowany 26.03.2014

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Bożena Kulka w rozmowie z „Lubartowiakiem” podsumowuje 2013 rok

 

Jakie zadania z zakresu pomocy społecznej realizował na rzecz mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2013?
Ośrodek udzielał m.in. pomocy finansowej, świadczył pracę socjalną oraz usługi z zakresu poradnictwa Bożena Kulka kierownik MOPSspecjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Rozwiązywał problemy rodzin, a przede wszystkim aktywizował społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej lubartowski MOPS realizował również zadania związane ze wsparciem rodziny, w tym, dotkniętej problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz przemocą domową. Wypłacał stypendia szkolne, realizował programy osłonowe. Ponadto prowadził Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz świetlicę środowiskową.
Jednym z działań podejmowanych na rzecz świadczeniobiorców pomocy społecznej jest praca socjalna. Kto mógł skorzystać z tego typu pomocy?
Wszyscy, którzy zwrócili się do nas o pomoc. W ub.r. pracownicy socjalni zdiagnozowali 651 środowisk, w których przeprowadzili 3179 wywiadów środowiskowych. Prowadzona przez nich  praca socjalna, której celem jest organizowanie naszym podopiecznym dostępu do całego systemu usług, umożliwiających w ostatecznym efekcie ich samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym, ukierunkowana była na rozwiązywanie problemów: bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii.
A inne wsparcie placówki, na które mogli liczyć mieszkańcy Lubartowa?
W strukturze MOPS działa Zespół Poradnictwa Specjalistycznego, w którym zatrudniony jest  psycholog oraz starszy specjalista pracy z rodziną. Mieszkańcy Lubartowa mają więc możliwość zwrócenia się do nich ze swoimi problemami wychowawczymi, związanymi z przemocą czy uzależnieniami. Inną oferowaną formą pomocy były usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. W ub.r. z oferty Domu skorzystały 73 osoby, przede wszystkim starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore, samotne. Otrzymywały one nie tylko posiłki (śniadania, obiady), ale także mogły korzystać z usług opiekuńczych oraz higienicznych (pralniczych i kąpielowych). Placówka ta podejmowała przede wszystkim działania służące utrzymaniu mieszkańców Lubartowa w ich naturalnym środowisku. Ponadto współuczestniczyliśmy w dystrybucji żywności pochodzącej z UE, w ramach której 710 osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, otrzymywało systematycznie od kwietnia do grudnia ub.r. artykuły żywnościowe. Zadaniem Ośrodka było również potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym z innych źródeł oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie stypendium szkolnego, które otrzymało 177 uczniów z terenu Lubartowa. W 2013 r. pracownicy socjalni zrealizowali 7 projektów socjalnych: Śniadanie Wielkanocne 2013, Rodzinny Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Radości, ognisko integracyjne           dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, Dzień Seniora 2013, Gwiazdka 2013, Spotkanie opłatkowe”. Poprzez działania projektowe zintegrowali 499 naszych beneficjentów.  A wszystko po to, by ludzie odzyskali nadzieję i poczuli nowy, lepszy smak własnego życia.
Ile osób skorzystało ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013?
Wsparciem objęto 651 rodzin, w których były 1423 osoby. Stanowi to 6,4% ogółu mieszkańców Lubartowa. Wydaliśmy 4914 decyzji administracyjnych przyznających różne świadczenia społeczne. W 2013 r. pomoc finansową w formie zasiłków stałych otrzymało 93 osoby: celowych – 483: okresowych – 321, w szczególności z powodu: bezrobocia (271 os.), niepełnosprawności (27 os.), długotrwałej choroby (13 os.) oraz z innego powodu (5 os.). Świadczyliśmy również pomoc w formie usług opiekuńczych, którymi objęto 63 osoby oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (24 os.), w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (19 os.). Kierowaliśmy i opłacaliśmy bądź dofinansowywaliśmy pobyt w domu pomocy społecznej osobom będącym mieszkańcami Lubartowa (14 os.). MOPS przekazał do Narodowego Funduszu zdrowia 868 składek zdrowotnych za 93 osoby, które otrzymywały zasiłki stałe. Sprawiliśmy 3 pogrzeby. Pokrywaliśmy koszty pobytu w schronisku 7 osób. Ośrodek realizował również program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, udzielając wsparcia 728 mieszkańcom naszego miasta. Pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków w szkołach, przedszkolach i Dziennym Domu otrzymało 335 osób, w tym 285 dzieci, a świadczenia pieniężne na zakup żywności – 393 osoby.
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje świetlica środowiskowa. Ile dzieci korzystało z niej i jakie zajęcia były prowadzone w 2013 roku?
Świetlica Środowiskowa spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczą i wychowawczą.   W ub.r. uczęszczało do niej 32 dzieci, pochodzących głównie z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzona w tej placówce praca wychowawcza, uwzględnia ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Świetlica oferuje pomoc w nauce; psychologiczną; w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych; współpracę z rodziną wychowanków oraz rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają zapewniony podwieczorek.  W ub.r. podopieczni Świetlicy mieli zorganizowany kulig podczas ferii zimowych; zabawę mikołajkową; przeprowadzono dla nich cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym oraz podczas drogi do i ze szkoły. Ponadto dzieci uczestniczyły w halowych sportowych zabawach integracyjnych, w zajęciach sportowych z taekwondo. Miały zorganizowany „Dzień Dziecka”; wakacyjne warsztaty: plastyczne, muzyczne oraz socjoterapeutyczne; wycieczkę do „Mini zoo” w Turce koło Lublina oraz ognisko połączone z grami i zabawami na zakończenie lata.
W MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Jakie działania podejmowano w tym zakresie w ubiegłym roku?
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w kwietniu 2011 r. przez Burmistrza Miasta. Tworzy go 13 przedstawicieli instytucji zajmujących się problemami rodzin, w tym związanymi z przemocą. Zgodnie z zapisem ustawowym Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu, natomiast wszelkie bieżące działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmowane są przez grupy robocze. Pracują w nich osoby, które najskuteczniej mogą pomóc rodzinie dotkniętej przemocą. W 2013 r. odbyło się 280 spotkań grup roboczych prowadzących 47 spraw rodzin, w których zachodziło podejrzenie występowania przemocy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Lubartowa, w ub.r. Zespół podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES w Lublinie, realizującym ideę Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Mieszkańcy naszego miasta, których dotyczy problem przemocy, mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Służyliśmy pomocą w czasie ogólnopolskiej akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zespół prowadził również działania propagujące skuteczne zwalczanie przemocy, publikując na ten temat artykuły w lokalnej prasie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie uczestniczył w konkursie „Zdrowa Gmina”. Mieszkańcy z pewnością pamiętają różowe baloniki z logo akcji, które pojawiały się niemal na  każdej miejskiej imprezie…
Po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie był odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich działań na terenie Gminy Miasta Lubartów związanych z konkursem ,,Zdrowa Gmina”. Organizatorem konkursu była Polska Unia Onkologii, a jego celem – zwiększenie liczby wykonywanych badań w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. Nasze lokalne działania w ubiegłym roku rozpoczęły się  w czerwcu, podczas festynu miejskiego z okazji 470-lecia Lubartowa, gdzie prowadziliśmy akcję informacyjno-edukacyjną w zakresie wczesnej profilaktyki nowotworowej, zachęcając mieszkańców Lubartowa aby zgłaszali się na badania, które często ratują życie. Takich akcji było jeszcze pięć (podczas: Rodzinnego Dnia Dziecka, XX Święta Roweru, Międzynarodowych Dni Radości, Pikniku Rodzinnego „Żyj na trzeźwo”, ogniska integracyjnego dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny). Dwukrotnie udało nam się zapewnić w mieście wizytę cytomammobusu. Zwieńczeniem konkursowych działań był „Marsz po Zdrowie”, który miał miejsce 26 października. W tym dniu spotkaliśmy się na placu przed Urzędem Miasta, gdzie wspólnie z Klubem Aktywnych Art.-Fit zachęcaliśmy lubartowian do prowadzenia zdrowego trybu życia. W Marszu wzięło udział 306 osób. Nasze działania bezpośrednio przełożyły się na wyniki konkursu – Gmina Miasto Lubartów znalazła się w rankingu na 56 miejscu spośród 504 gmin, które brały udział  w IV edycji konkursu ,,Zdrowa Gmina”.
W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też projekt „Od aktywizacji do rozwoju. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”. Jakie wsparcie otrzymali jego uczestnicy?
W okresie styczeń-grudzień ub.r. MOPS realizował projekt pn. „Od aktywizacji do rozwoju. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”. Wsparciem w projekcie została objęta grupa 22 osób (16 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 6 osób młodych w wieku 15-30 lat. W trakcie realizacji projektu 21 beneficjentów wzięło udział w zorganizowanych szkoleniach zawodowych i zajęciach w zakresie: kosmetyka i stylizacja paznokci; kurs fryzjerski; kurs krawiecki; operator koparko-ładowarki; opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej; kucharz małej gastronomii; prawo jazdy kat. B; prawo jazdy kat. D; prawo jazdy kat. C+E; księgowość od podstaw z elementami rachunkowości; sprzedawca z obsługą komputera i  maszyn liczących; magazynier z obsługą wózków jezdniowych. Prowadzone były również indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, zajęcia z doradcą zawodowym, poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Młodzi są przyszłością” dla Gminy Miasto Lubartów na rok 2013, grupa 6 osób młodych w wieku 15-30 lat wzięła udział w dwudniowym treningu motywacyjno-rozwojowym. Uczestnictwo w projekcie pomogło wrócić beneficjentom do aktywnego życia, podnieść ich mniemanie o sobie, poprawić wizerunek we własnych oczach i w oczach otoczenia.

Pytała: Sylwia Nowokuńska

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (5099).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.