W dziale | Fakty

BANKOWCY PODSUMOWALI ROK

Opublikowany 12.06.2014

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubartowie udzieliło absolutorium członkom Zarządu, dokonało m.in. podziału zysku, wprowadziło zmiany w Statucie Banku. Ważnym elementem zebrania był wybór 11-osobowej Rady Nadzorczej na nową kadencję, obejmującą lata 2014 – 2018. Na to spotkanie zaproszono media, m.in. redakcję „Lubartowiaka”.

W dniu 29 maja w „Starej Łaźni” w Lubartowie zorganizowano doroczne, zwyczajne Zebranie Przedstawicieli BS w Lubartowie. Zgromadziło ono 44 przedstawicieli, wybranych ostatnio przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich. W zebraniu udział wzięli goście z Lublina: Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A., Sylwia Rogowska, biegły rewident Delegatury Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka, Stanisław Olszewski, dyrektor Oddziału Concordia TUW, Urszula Ziomek. Przybyli też reprezentanci lokalnych samorządów, to jest wójtowie gmin: Abramów – Marek Kowalski, Kamionka, – Stanisław Jedut, Serniki – Stanisław Marzęda oraz Skarbnik Miasta Lubartowa – Lucyna Biskup. Bratnia spółdzielczość lubartowska była reprezentowana w osobach Jacka Tomasiaka – Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Grzegorza Poznańskiego – Prezesa Zarządu „Społem” PSS „Jedność”. Uczestniczyli w nim także kierownicy jednostek i wybranych komórek organizacyjnych Banku. Zebranie przebiegało w obecności Notariusza, Elżbiety Zmysłowskiej. Obrady prowadził Henryk Zdunek, reprezentujący teren obsługi Oddziału Banku w Kamionce, zaś Sekretarzem Zebrania była Wanda Parol z terenu działania Oddziału Banku w Firleju.

walne2014_1 walne2014_2 walne2014_3 walne2014_5  walne2014_8 walne2014_9 walne2014_10 walne2014_11  walne2014_14 walne2014_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

walne2014_7

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności banku i wykonania zadań wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok złożył Prezes Zarządu Władysław Mikucewicz, zaś sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku przedstawiła jej przewodnicząca Wanda Włodarczyk. Zebrani zapoznali się także z opinią biegłego rewidenta z czynności badania sprawozdania finansowego.

W ciągu minionego roku swojej działalności bank prowadził kompleksową obsługę jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego, Miasta Lubartowa, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gmin: Abramów, Firlej, Kamionka, Serniki, a także Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Związku Miasta i Gminy Lubartów. Uczestniczył w różnorodnych przedsięwzięciach lokalnych, wspierając finansowo oraz materialnie instytucje oświatowe, kulturalne i kościelne, organizacje sportowe, kobiece, młodzieżowe, strażackie, regionalistyczne, kombatanckie itp., jak też pomagając poszczególnym osobom fizycznym w przypadkach losowych. Poniósł duże nakłady inwestycyjne, dzięki którym z powodzeniem ukończył największe zadanie, jakim była adaptacja obiektu w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 95 z przeznaczeniem na przeniesienie tam swojej siedziby oraz utworzenie kolejnej jednostki organizacyjnej, jak też przeprowadzając konieczne remonty i naprawy bieżące innych obiektów, lokali oraz dokonując zakupu niezbędnego sprzętu i urządzeń.

Duże środki finansowe Bank Spółdzielczy w Lubartowie zainwestował w swoich pracowników, szkoląc w wielu aspektach wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. Kilkunastu z nich podjęło naukę lub ją kontynuowało na studiach wyższych.

Podsumowując: Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło przedłożone sprawozdania, udzieliło absolutorium członkom Zarządu, dokonało podziału zysku, przeznaczając go zasadniczo na powiększenie funduszy własnych Banku, uchwaliło kierunki działania na rok bieżący oraz dokonało zmian w Statucie Banku. Delegowało swego pełnomocnika na zgromadzenie regionalne związku rewizyjnego, którego Bank jest członkiem. Dokonano także wyboru jedenastoosobowej Rady Nadzorczej na nową kadencję, obejmującą lata 2014 – 2018.

Działalność banku oraz zebranie jego przedstawicieli podsumowuje Władysław Mikucewicz, Prezes Zarządu

walne2014_16–  Bank prowadził bardzo bezpieczną (co potwierdziły wyniki licznych kontroli zewnętrznych), ale też szeroką działalność, oferując we wszystkich 10 placówkach zlokalizowanych na terenie powiatu oraz w Lublinie, niezmiernie zróżnicowany oraz bogaty wachlarz produktów i usług dla swoich klientów. Z powodzeniem zrealizował plan finansowy, osiągając zysk brutto w kwocie ponad 2,4 mln złotych. Jego suma bilansowa na koniec roku wyniosła ponad 196 mln złotych, zaś współczynnik wypłacalności, będący podstawowym miernikiem bezpieczeństwa zgromadzonych środków, wynosił 11,60% (przy dopuszczalnym minimalnym 8%). Bank aktywnie współpracował z Bankiem BPS S.A., oferując atrakcyjne produkty tak depozytowe, jak i kredytowe oraz udzielając wspólnie większych kwotowo kredytów w ramach konsorcjum bankowego. Jego portfel kredytowy na koniec roku stanowił wielkość blisko 118,5 mln złotych. Należności nieregularne stanowiły jedynie 2,78 % tej kwoty. Mimo zmasowanego działania konkurencyjnych banków i innych instytucji finansowych, udało się zgromadzić środki depozytowe na kwotę 171,8 mln złotych. Bank prowadził ponad 20 tysięcy różnego rodzaju rachunków depozytowych. Świadczył też pełną obsługę dewizową w czterech walutach. Swoim klientom udostępniał bardzo funkcjonalny i bezpieczny moduł banku internetowego oraz informację o rachunkach poprzez telefon stacjonarny i komórkowy. Powiększył swoją sieć bankomatów, instalując jako dziewiątą z kolei, taką maszynę, tym razem w swoim II Oddziale w Lubartowie. Oferował międzynarodowe karty płatnicze oraz kartę kredytową organizacji VISA i Maestro. Świadczył bardzo popularną i szybką w realizacji, usługę transferu środków pieniężnych w ramach światowego systemu „Western Union”. Pośredniczył w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także w działalności leasingowej.

Zebranie jednoznacznie wykazało i potwierdziło, że Bank Spółdzielczy w Lubartowie, funkcjonując w oparciu o realne środki miejscowego pochodzenia i bazując na czysto polskim kapitale, wyszedł zwycięsko z perturbacji, w jakich jeszcze tak niedawno znalazł się generalnie cały system bankowy, a których skutki bezpośrednio dotknęły oddziały banków, zwłaszcza tych z zagranicznymi udziałowcami. Materialnym wyrazem tego faktu jest rosnące zaufanie, jakim cieszy się lubartowski Bank w lokalnej społeczności, przejawiające się chociażby w przechodzeniu do jego obsługi coraz liczniejszej rzeszy klientów banków konkurencyjnych. W ten to sposób realizuje się praktycznie zasada „lokalny pieniądz w lokalnym banku i na lokalne potrzeby”. Cieszyć winno, że ta zależność dociera skutecznie do świadomości społeczności, której Bank chce dalej efektywnie i z pożytkiem obopólnym służyć, działając uniwersalnie, nowocześnie, fachowo, przyjaźnie, uczciwie oraz na partnerskich warunkach.

Powyższa opinia znalazła swoje potwierdzenie w wypowiedziach uczestniczących w Zebraniu gości oraz samych spółdzielców. Z wielkim uznaniem, gratulacjami i podziękowaniami odnosili się oni do pozycji, osiągnięć, wyników ekonomiczno-finansowych oraz zaangażowania Banku w problemy środowiskowe. Uczestnicy zgromadzenia zakończyli jego obrady w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku oraz trafności podjętych decyzji.

(opracowanie na podstawie materiałów Banku, foto: A.Jędryszka)

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6744).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.