W dziale | Fakty

III Półmaraton Bez Granic – pomagamy Kubie

Opublikowany 28.07.2016

Już 11 września odbędzie się III Półmaraton BEZ GRANIC. Pobiegnij i pomóż 12-letniemu Kubie, który w wypadku stracił dłoń.

Kuba_f_Ola Jedryszka

REGULAMIN  III LUBARTOWSKIEGO PÓŁMARATONU
„BEZ GRANIC”:

ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy III Lubartowski Półmaraton „Bez granic”, zwanej dalej Biegiem, jest stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300023 z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 32. Email: alwernia.lubartow@gmail.com

Wsparcia finansowego na organizację tego przedsięwzięcia udzieliło Miasto Lubartów.

WSPÓŁORGANIZATORZY
– Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ”NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” im. Jana Pawła II, ul. Kosmonautów 11 21-100 Lubartów
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
– Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie, ul. Legionów 3, 21-100 Lubartów
– Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów

I. CEL
1. Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia.
2. Integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi.
3. Promocja miasta Lubartów, jako przyjaznego dla biegaczy.
4. Pomoc materialna dla Kuby Kozieja lat 12, mieszkaniec powiatu lubartowskiego.
5. Udział w Grand Prix Biegów Lubartowskich – (regulamin dostępny na stronie www.lubartowbiega.pl)

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 września 2016 r. w Lubartowie.
2. Start biegu o godzinie 15.00.
3. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.
4. Długość trasy: 21,0975 km.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.
6. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowejwww.lubartowbiega.pl i www.alwernia.org.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE
1. Punkty z napojami będą rozmieszczone w odstępach, co ok. 5 kilometrów. Na trasie znajdować się będzie jeden punkty odżywiania. Usytuowany on będzie na 10 km.
2. Na trasie będzie znajdować się dodatkowy punkt kontrolny pomiaru czasu. Ominięcie go będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 11 września 2016 roku ukończą 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stroniewww.lubartowbiega.pl i www.alwernia.org.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
4. Każdy uczestnik biegu składa ofiarę pieniężną w dobrowolnej wysokości. Koszt który ponosimy jako organizatorzy na jednego zawodnika to 50 zł. Jednak ze względu na charytatywny charakter biegu zachęcamy do wyższych wpłat. Uzyskane pieniądze przekażemy na leczenie i rehabilitację Kuby Kozieja.

Darowiznę należy przesłać na konto:
Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:
Alior Bank nr konta: 18 2490 0005 0000 4600 6926 4019

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz rok urodzenia wraz z dopiskiem: „Cegiełka na Półmaraton Bez Granic”- LUBARTÓW

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 9 września 2016 roku o godz. 23.59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 11 września pod warunkiem dostępności miejsc.
8. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
9. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także dla wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
12. W biegu obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych.
13. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu 11 września 2016r. w godzinach 11.00 – 14.30
14. Adres Biura Zawodów: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1.
15. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
16. Elektroniczny chip powinien być prawidłowo zamocowany do obuwia biegacza. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Chipem należy zwrócić po biegu, na mecie zawodów.
17. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
18. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. KLASYFIKACJE
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.
b. Klasyfikacje wiekowe:
– kobiet (18+, 30+, 40+, 50+, 60+);
– mężczyzn (18+, 30+, 40+, 50+, 60+);
Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
c. W przypadku, kiedy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60 i M-60.
d. Najszybsza Lubartowianka i Najszybszy Lubartowianin. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Lubartów wg dokumentu tożsamości.
e. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn na wózkach z napędem bezpośrednim.
f. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn na wózkach typu hand-bike.
2. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto i brutto.

VII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
4. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają puchary.
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na wózkach z napędem bezpośrednim otrzymają puchary.
6. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na wózkach typu hand-bike otrzymują puchary.
7. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Najszybsza Lubartowianka i Najszybszy Lubartowianin otrzymają puchary.
8. Zwycięzcy w kategoriach generalnych nie mogę być nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
9. Pucharem wyróżnieni zostaną najstarszy i najmłodszy uczestnik Biegu, którzy go ukończą.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć: zamocowany elektroniczny chip do obuwia biegacza oraz numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
10. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
14. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
16. W pierwszej części trasy (ul. Rynek I, ul. Lubelska, ul. Hutnicza, ul. Piaskowa, ul. 1 Maja, ul. Licińskiego, ul. ks. Popiełuszki, ul. Piaskowa, ul. Łąkowa, ul. Krzywe Koło, ul. Mickiewicza, ul. Olchowa, ul. Kościuszki, ul. Rynek 1, ul. Lubelska, ul. Hutnicza, ul. Piaskowa) oraz w końcowej części trasy (ul. Akacjowa, ul. Sławińskiego, ul. Findera, ul. Parkowa, Park Miejski, ul. Firleja, ul. Słowackiego, ul. Rynek I, ul. Jana Pawła II, ul. Rynek II) – bieg będzie odbywał się przy ruchu zamkniętym całą szerokością jezdni.
17. Kolejne części biegu będą odbywały się przy ruchu ograniczonym prawą częścią jezdni bez przekraczania osi jezdni. Sposób odseparowania pasa ruchu przeznaczonego dla uczestników biegu, od pozostałej części jezdni to ustawienie znaków: Tablica Kierująca U21
18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7344).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.