W dziale | Fakty

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.

Opublikowany 04.04.2019

Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2018r. wynosiła 650 tys. zł.

Powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sformułował następującą listę projektów, która została poddana pod głosowanie mieszkańców:

 1. Aktywny Senior
 2. Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie
 3. Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki
 4. Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie
 5. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych w Lubartowie
 6. Modernizacja placu zabaw i rekreacji przy ulicy Chmielnej w Lubartowie
 7. Oświetlenie ulic: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa
 8. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta
 9. Rozegrany Lubartów – „Miasteczko gier” – czyli stoliki do gier w centrum miasta – w szachy, brydża, warcaby, chińczyka, piłkarzyki
 10. W rytmie miasta
 11. XXV Święto Roweru

W głosowaniu mieszkańców największą liczbę głosów uzyskały projekty:

 1. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych w Lubartowie (wartość zadania – 90 000 zł)
 2. Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki (wartość zadania – 280 000 zł)
 3. Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie (wartość zadania – 200 000 zł)

Łączna wartość wybranych do realizacji zadań – 570 000 zł

Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaki D-6 z systemem zasilania solarnego trzech przejść dla pieszych w Lubartowie

W związku z planowaną realizacją zadania pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” polegającą między innymi na wymianie lamp oświetlenia drogowego z sodowych na lampy typu LED, nastąpi zmiana parametrów oświetlenia drogowego w tym przejść dla pieszych. Ponadto w ramach budowy ścieżek rowerowych zmieni się lokalizacja części przejść dla pieszych zgłoszonych w projekcie. Burmistrz Miasta Lubartów podjął więc decyzję, że dopiero po wykonaniu w/w zadań będzie można określić prawidłowe parametry fotometryczne przejść dla pieszych i dostosować odpowiednie doświetlenie tych przejść. Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2018 r. Inwestycja nie została zrealizowana, mimo że była możliwa do realizacji zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi podczas posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, na którym rozpatrywane były projekty wstępnie zarekomendowane negatywnie.

Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki

Zadanie nie było realizowane. Brak realizacji wynikał z jednostronnej decyzji Burmistrza. Rada Miasta w specjalnym stanowisku nie wskazała nieruchomości przy ul. Popiełuszki pod program Mieszkanie Plus. Na wskazanym gruncie można było realizować zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa placu zabaw na oś. Szaniawskiego w Lubartowie

 1. Wydział Infrastruktury Miejskiej w dniu 24.01.2018 r. złożył w Biurze Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym Placu Zabaw przy ul. Cmentarnej 16 w Lubartowie na działce 93/1 o powierzchni 499 m2.

 2. Zaproszenie do składania ofert zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubartowie w dniu 15.05.2018 r.

 3. Zgłosiło się 5 oferentów, spośród których wybrano ofertę oferenta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Twoja Przestrzeń Agata Kędzierawska z siedzibą w Sawinie. Oferent zaproponował najkorzystniejsze warunki w tym cenę wykonania usługi na kwotę 5 300 zł.

 4. W dniu 4 lipca 2018 r. podpisano umowę BZP.272.24.2018 r. z podmiotem gospodarczym Twoja Przestrzeń Agata Kędzierawska. Termin wykonania zadania określono w umowie na dzień 2 październik 2018 r.

 5. W lipcu 2018 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Lubartowie i Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie o wyrażenie zgody na rozebranie ogrodzenia usytuowanego na granicy działki. Spółdzielnia wyraziła zgodę, Starostwo Powiatowe nie odpowiedziało na pismo.

 6. 31 lipca Urząd Miasta Lubartów zaakceptował jedną z czterech koncepcji budowy placu zabaw przedstawionych przez projektanta.

 7. 31.08.2018 r. protokołem zdawczo odbiorczym odebrano od wykonawcy dokumentację budowy placu zabaw.

 8. 4 września 2018 r. zgłoszono do Starostwa Powiatowego budowę placu zabaw.

 9. 14 września 2018 r. wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 10. 19 września 2018 r. Starostwo Powiatowe w Lubartowie wydało przedmiotowe zaświadczenie.

 11. 20.09.2018 r. Wydział Infrastruktury Miejskiej złożył w Biurze Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy Placu Zabaw przy ul. Cmentarnej 16 w Lubartowie na działce 93/1.

 12. Ogłoszenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie BIP Urzędu Miasta Lubartów nastąpiło w dniu 08.10.2018 r.

 13. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 246 970 zł.

 14. Unieważniono postępowanie w dniu 30.10.2018 r. z powodu niewystarczających środków finansowych (190 000 zł).

 15. W dniu 31.10.2018 r. ponownie ogłoszono zamówienie na budowę Placu zabaw.

 16. Została złożona jedna oferta na kwotę 199 750 zł, która o 5 050 zł przekraczała kwotę zarezerwowaną na realizację tego zadania w budżecie miasta.

 17. W dniu 19.11.2019 r. unieważniono postępowanie z powodu niewystarczających środków finansowych (190 000 zł).

 18. Zadanie nie zostało wykonane w 2018 r.

Założenia autorki projektu przewyższały kwotę określoną przez Burmistrza w postępowaniach

przetargowych. Wniosek z wyższą kwotą został także zaakceptowany przez mieszkańców.

Organizacja XXV Święta Roweru – Wykonanie i dostarczenie na miejsce imprezy koszulek promocyjnych dla uczestników (wartość zadania – 280 000 zł)

W 2018 roku Miasto Lubartów sfinansowało w ramach Budżetu Obywatelskiego na wniosek stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, zadanie polegające na wykonaniu i dostawie koszulek promocyjnych uczestnikom jubileuszowego XXV Święta Roweru w dniu 24 czerwca 2018 roku.

W nawiązaniu do zgłoszonego w ramach BO wniosku o realizację XXV Święta Roweru Organizator wniósł w dn. 7.06.2018 r. zmiany w zakresie rzeczowej realizacji projektu (wnioskowano o 8 000 sztuk koszulek), a także w zakresie wskazanego budżetu projektu (wnioskowany łączny koszt wykonania 8 000 sztuk koszulek z nadrukiem i dostawą: 80 000 zł).

Na wykonanie powyższego zadania została zawarta umowa w trybie zamówień publicznych z Wykonawcą, który zgodnie z umową nr BZP.272.22.2018 z dnia 18.06.2018 r. zrealizował przedmiot zamówienia za kwotę 79 900,00 zł brutto.

Projekt nie mógł otrzymać dofinansowania w związku z przepisami regulującymi procedury wyboru projektów. Zgodnie z § 7 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta wnioskodawcy przysługuje prawo jednorazowego uzupełnienia lub zmiany zgłoszonego projektu wyłącznie na etapie weryfikacji projektów, dokonywanej przez Burmistrza Miasta. W chwili, kiedy odbyło się głosowanie, procedura została zakończona. Po tym etapie nie jest możliwa jakakolwiek zmiana w projekcie, w tym również w zakresie kwoty niezbędnej do realizacji projektu. Z tego względu kwota w wysokości 80 000 zł nie mogła być przekazana na podstawie ww. uchwały na rzecz zmienionego po głosowaniu projektu.

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Paśnik

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU ds. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO LUBARTÓW

Grzegorz Gregorowicz

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (6749).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.