Archiwum wydań | "pismo wojewody"

Wojewoda odpowiada na skargę radnych

Wydanie: , , , ,


Grupa radnych miejskich zaskarżyła odmowę zwołania sesji nadzwyczajnej przez Przewodniczącego Rady Miasta. Pismo w tej sprawie złożyli do Wojewody Lubelskiego. Na pismo odpowiedział Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli UW. Z odpowiedzi tej wynika, że przepis § 21 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów jest sprzeczny z ustawą o samorządzie gminnym (statut ten został uchwalony za poprzedniej kadencji samorządu, w 2009 roku).

 

Przypomnijmy, że po ostatniej sesji Rady Miasta we wtorek 18 lutego grupa radnych wyszła z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W piśmie tym powoływali się na art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz na § 21 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Lubartów. Pod wnioskiem podpisało się 11 radnych. Chcieli oni wprowadzenia do porządku obrad projektów dwóch uchwał: jedna dotyczy Doraźnej Komisji do spraw nazw ulic i placów, a druga – odwołania Antoniego Czopa z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Pod załączonym do projektu uchwały wnioskiem o odwołanie przewodniczącego podpisało się 10 radnych (rada liczy 21 osób).

Przewodniczący Rady Miasta Antoni Czop zwołał kolejną, 44 sesję Rady Miasta na 28 marca, w zwyczajnym trybie. Jednocześnie w piśmie do grupy radnych poinformował, opierając się na opinii radcy prawnego, że nie było przesłanek do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym „w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Lubartów z inicjatywy radnych stwierdzam, iż wniosek ten nie wypełnia dyspozycji § 21 pkt. 3 Statutu Miasta Lubartów, gdyż nie zachodzą przesłanki potrzeby załatwienia sprawy wynikłej niespodziewanie, a przy tym niecierpiącej zwłoki. Zgłoszone projekty uchwał będą objęte w programie sesji zwyczajnej zwołanej na dzień 28 marca 2014 r.”

Na odmowę przewodniczącego grupa radnych złożyła skargę do Wojewody Lubelskiego. W piśmie tym powołują się na art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Na skargę odpowiedział Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli UW. Wysłał pismo do Przewodniczącego Rady Miasta oraz do Burmistrza Miasta Lubartów. W piśmie do przewodniczącego poinformował, że § 21 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów jest sprzeczny z nadrzędnym przepisem – art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z tym przepisem na wniosek wójta lub 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku” – czytamy w piśmie z dnia 26 lutego. Autor pisma poinformował jednocześnie przewodniczącego rady, że jest on zobowiązany do zwołania sesji nadzwyczajnej w związku ze złożonym przez grupę radnych w dniu 18 lutego 2014 r. wnioskiem o zwołanie takiej sesji.

Natomiast w piśmie do Burmistrza Miasta Lubartów Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli UW wskazał, aby podjąć inicjatywę zmiany Statutu Miasta. Statut ten został uchwalony przez Radę Miasta Lubartów poprzedniej kadencji, 23 listopada 2009 roku.

Burmistrz zapowiada, że wystąpi o zmianę statutu. – Zwrócę się do Rady Miasta o zmianę statutu na najbliższej sesji. Proszę zauważyć, że statut ten został uchwalony przez radnych miejskich, którzy teraz statut ten kwestionują.

W porządku obrad 44 sesji zwołanej przez Przewodniczącego na dzień 28 marca, znalazło się rozpatrzenie uchwały zgłoszonej przez wspomnianą grupę 11 radnych, tj. uchwały dotyczącej powołania Doraźnej Komisji ds. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników w Lubartowie. Radni zagłosują także nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych).

(J.A.)