Można zapisać dzieci do szkół podstawowych

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Lubartów. Zapisy dzieci trwają od 29 marca do 30 kwietnia.

Rekrutacja dotyczy dzieci siedmioletnich z rocznika 2014 lub  6-letnich (rocznik 2015na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców /opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

Po złożeniu wniosków w terminie od 4 do 10 maja będzie miała miejsce ich weryfikacja przez komisję rekrutacyjną. 17 maja zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie do 28 maja rodzice muszę potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w postaci pisemnego oświadczenia. 1 czerwca zostaną ogłoszone nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych. W czerwcu i lipcu planowana jest rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania w szkołach wolnymi miejscami.

Sylwia Cichoń