29 września sesja Rady Miasta Lubartów

29 września o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Lubartów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lubartów oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i jej wysokość,
b) uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów,
c) przyjęcia programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów,
d) przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”,
e) zmian w budżecie na 2020 rok.
6. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych
na nie odpowiedziach.
7. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Lubartów.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.