29 września sesja Rady Miasta

29 września na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Lubartów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr IX/70/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Rady Miasta Lubartów w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w oddziale 

żłobkowym oraz określenia warunków zwolnienia z opłat;
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Lubartów;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 146/26, położonej przy ul. Kombatantów w Lubartowie, w obrębie 1 – Wincentów, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 121/6 i nr 122/9, położonych w pobliżu ul. Lipowej w Lubartowie, w obrębie 3 – Lipowa, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat;
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 127 i nr 130 (obręb 13 – Łucka);
7) zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów;
8) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
6. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2021  r.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.