10 czerwca sesja Rady Miasta

10 czerwca o godz. 16:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Lubartów w trybie zdalnym.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2020 rok.
5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2021/2022,

b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2020 rok,
e) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miasta w dniu 10 maja 2021 r.
10. Zamknięcie obrad.