100 lat służb sanitarnych w Polsce

RYS HISTORYCZNY

SŁUŻB SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH

W POWIECIE LUBARTOWSKIM

Pierwsze lata funkcjonowania służb sanitarno – epidemiologicznych w powiecie lubartowskim datują się na początek lat pięćdziesiątych, kiedy to kierownik kolumny sanitarnej sprawował jednocześnie funkcję kontrolera sanitarnego. W styczniu 1956 roku utworzone zostało stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.

Był to okres intensywnej działalności w zakresie podnoszenia kultury sanitarnej, zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych oraz edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Najpopularniejszą formą szerzenia wiedzy o zdrowiu i kształtowania właściwych postaw, zachowań i nawyków zdrowotnych w środowisku osób dorosłych stały się tzw. Uniwersytety Powszechne, działające pod patronatem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonowały 53 tego typu instytucje, co dawało I miejsce w województwie lubelskim i w kraju.

Znaną i bardzo lubianą przez dzieci i młodzież formą edukacji i krzewienia kultury zdrowotnej stały się w owym czasie olimpiady wiedzy oświatowo – zdrowotnej organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lubartowie we współpracy z dyrekcjami placówek nauczania i wychowania, a także zarządem i kołami PCK.

W latach 1963-1968 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubartowie we współpracy z Wydziałem Zdrowia organizowała Powiatowe Konkursy Czystości Studzien, których efektem była poprawa stanu sanitarnego i technicznego aż 1000 tego typu urządzeń na terenie powiatu.

W okresie 1965 – 1968 wzmożonym nadzorem sanitarnym objęto obiekty żywieniowe i komunalne, a także placówki nauczania i wychowania. W tym czasie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna mieściła się w jednym z pokoi Pałacu Sanguszków w Lubartowie, który był jednocześnie miejscem urzędowania władz powiatowych. W jednym pomieszczeniu zajmowanym przez stację pracowało wówczas 14 osób. Niebawem podjęto starania o wygospodarowanie pomieszczeń lub budynku, który mógłby stać się siedzibą Sanepidu. Wojewódzki Wydział Zdrowia wykupił na ten cel dworek po lek. wet. Tadeuszu Chadajewskim. 14 maja 1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie, gdzie urządzono laboratoria: żywienia i żywności, higieny komunalnej oraz laboratorium bakteriologiczne. Powstała też jedna z najlepszych w województwie lubelskim Pracownia Metodyczna Oświaty Zdrowotnej.

Lata siedemdziesiąte poza codzienną pracą w zakresie nadzoru sanitarnego i pracą laboratoryjną, to okres, gdy Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubartowie była inicjatorem, organizatorem i realizatorem licznych wystaw fotograficznych, dokumentujących działania na rzecz ochrony zdrowia i naturalnego środowiska i piętnujących patologie społeczne (alkoholizm). Wiele ekspozycji dokumentowało wysiłki i działania na rzecz poprawy stanu sanitarnego powiatu.

Wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju lubartowski Sanepid zmienił nazwę na Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lubartowie. Jednak już w styczniu 1999 roku powróciła dawna nazwa, obowiązująca do dnia dzisiejszego.