Projekty budżetu obywatelskiego nie tylko na terenach miejskich

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (26 listopada) radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego, dotyczącą realizacji projektów na gruntach nie należących do miasta.

 

Podczas sesji radni obradowali nad zmianą uchwały nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XV1/102/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. Była to inicjatywa uchwałodawcza Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. W uzasadnieniu do uchwały przygotowanym przez przewodniczącego tej komisji Tomasza Krówczyńskiego czytamy: „Blisko połowa mieszkańców Lubartowa zamieszkuje na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dotychczasowy regulamin przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego  ograniczał lokalizację realizacji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Lubartów. Jednocześnie wyłączał możliwość realizacji projektów na terenach placówek oświatowych w tym szkół i żłobków definiowanych właściwymi ustawami. Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów, której zadaniem jest opracowanie nowych zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, postanowiła rozwiązać ten  problem. Projekt uchwały jest zmianą, której zastosowanie nie wstrzymuje realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów na rok 2020 i jednocześnie redukuje społecznie negatywne wrażenie ograniczenia inicjatyw znacznej grupy mieszkańców w procesie dysponowania środkami przeznaczonymi na budżet obywatelski”.

-Istotną zmianą jest to, że można realizować projekty na gruntach nie należących do Gminy Miasta Lubartów. Zgodnie z prawem wymagana jest umowa użyczenia bądź umowa dzierżawy. Chodzi o to, żeby nikt nam nie zakwestionował takiej inwestycji – mówił radny Krówczyński podczas sesji.

Po zmianach w treści uchwały znalazły się zapisy, że ze środków budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Miasta Lubartów z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów, znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym, władaniu lub posiadaniu wynikającym z zawartych umów cywilnoprawnych. Pozostałe projekty mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów, znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu lub na innych nieruchomościach, na których Miasto może realizować projekt w oparciu o zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego. Wartość projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego nie może przekraczać 50% kwoty określonej § 2 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr XV1/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta.

W dyskusji radni w większości popierali zmiany w uchwale. Jedynie przeciwny uchwale i budżetowi obywatelskiemu był radny Grzegorz Siwek.

O ważności budżetu obywatelskiego mówił burmistrz Krzysztof Paśnik, podkreślając, że mieszkańcy powinni decydować, jakie projekty chcą, aby były wykonane w ich otoczeniu: – Ważnym elementem jest to, żeby nasi mieszkańcy byli wciągani i mogli decydować o tym, na co budżet przeznaczyć- czy na szafki w szkole, czy na próg zwalniający na osiedlu wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej – mówił burmistrz i apelował, by nie likwidować budżetu obywatelskiego.

– Gorąco zachęcam. Poprzyjmy te zmiany i pracujmy w przekonaniu, że to nie koniec naszej drogi – mówił przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz.

Ostatecznie za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych: Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Anna Kuszner, Renata Mazur, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska – Serwin, Jan Ściseł, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński.

Przeciw był Grzegorz Siwek. Od głosu wstrzymało się 4 radnych: Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Krzysztof Żyśko.

Sylwia Cichoń