26 września kolejna sesja Rady Miasta

Kolejną 12 sesję Rady Miasta zaplanowano na 26 września (czwartek) o godz. 17.00.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
b) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
c) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
d) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
e) powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.
6. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) VIII sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.,
b) IX sesji w dniu 12 lipca 2019 r.,
c) X sesji w dniu 23 sierpnia 2019 r.
9. Zamknięcie obrad.