28 czerwca sesja Rady Miasta

Na najbliższej sesji Rady Miasta (28 czerwca godz. 16.00) radni zdecydują miedzy innymi o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  Będą też debatować nad uchwaleniem regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubartów oraz podziałem miasta na sektory odbierania odpadów komunalnych.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
b) zmiany uchwały Nr XXIX193/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/94/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów;
c) określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e) zmian w budżecie na 2019 rok;
f) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania;
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2018 rok;
h) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
i) określenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubartów;
j) szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów;
k) podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych;
l) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów;
m) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubartów.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
7. Przedstawienie wyników kontroli w zakresie: „Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz gospodarka finansowa – MOSiR”.
8. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
10. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) VI sesji w dniu 26 marca 2019 r.;
b) VII sesji w dniu 12 kwietnia 2019 r.
11. Zamknięcie obrad.