28 kwietnia sesja Rady Miasta w trybie zdalnym

Sesja Rady Miasta Lubartów w trybie zdalnym odbędzie się 28 kwietnia o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw XIX sesja Rady Miasta Lubartów będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2020 r.

5. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/6, położonej przy

ul. Kościuszki w Lubartowie, w obrębie 7-Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,

b) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok,

c) zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta,

d) ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów,

e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,

f) udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

h) zmian w budżecie na 2020 rok.

7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.

9. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:

a) XVI sesji w dniu 31 stycznia 2020 r.,

b) XVII sesji w dniu 27 lutego 2020 r.,

c) XVIII sesji w dniu 9 marca 2020 r.

10. Zamknięcie obrad.