30 listopada sesja Rady Miasta Lubartów

30 listopada o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Lubartów w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  – uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie”,
  – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych Miasta Lubartowa i ustalenia sposobu ich pobierania oraz określenia wysokości stawek opłat,
  – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok”,
  – wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 125 i nr 177 (obręb 13-Łucka),
  – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.
  5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  6. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
  7. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
  8. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2020 r.
  9. Zamknięcie obrad.