31 stycznia radni przyjmą nowy budżet

 Na  IV  sesji Rady Miasta, 31 stycznia, która rozpocznie się o godz. 17.00 radni będą głosować między innymi nad  uchwałą budżetową na rok 2019.

 

Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wyrażenie opinii na temat planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”,
b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności,
c) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie,
d) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
e) wieloletniej prognozy finansowej,
f) uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Wolne wnioski.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.