31 stycznia sesja Rady Miasta

W piątek 31 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Lubartów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,

b) przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1010/1, położonej przy ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 – Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137, położonych w pobliżu ul. Bolesława Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 5 – Nadrzeczna, na czas oznaczony do 10 lat,

e) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

f) przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego,

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2019/2020,

h) ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów,

i) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

j) zmian w budżecie na 2020 rok,

k) wskazania przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Lubartów.

7. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.

8. Zamknięcie obrad.