32 Sesja Rady Miasta Lubartów

Ponad 3 godziny trwała sesja Rady Miasta Lubartów, która odbyła się dziś (2 lipca) w Urzędzie Miasta Lubartów. W obradach wzięło udział 20 radnych. Radni podjęli decyzję, że PGK sp.z.o.o w Lubartowie  zajmie się odśnieżaniem miejskich dróg, będzie dowozić dzieci niepełnosprawne do szkół i zajmie się komunikacją miejską.

W programie sesji Rady Miasta znalazło się sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Rozpatrzono kilka projektów i podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Lubartowskiego Ośrodka Kultury czy wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Lubartów do składu Zespołu ds. opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035″. W skład tego zespołu wybrano 13 przedstawicieli, którzy będą pracować w kilku sekcjach. Uchwałę poparli wszyscy radni.

Kolejną uchwałą było powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dowozu do szkół dzieci, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo Oświatowe, czyli dzieci niepełnosprawnych. Wybór ten wiąże się z niższymi kosztami dowozu dzieci z uwagi na mniejsze koszty paliwa w związku z tym, że PGK posiada własną stację paliw. Zastępca burmistrza Tadeusz Małyska poinformował, że Miasto chce wykorzystać potencjał Przedsiębiorstwa, będą niższe koszty finansowe dowozu dzieci i podniesiona zostanie jakość świadczonych usług. Do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przejazdu do szkół mieliby być zatrudnieni absolwenci studiów pedagogicznych, w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy można będzie skorzystać z dofinansowania tej instytucji. Za uchwałą zagłosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Radni głosowali też nad uchwałą w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej zadania własnego Miasta Lubartów dotyczącego zimowego utrzymania dróg. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Radosław Stępiński mówił, że do tej pory PGK częściowo zajmowało się odśnieżaniem dróg w Lubartowie oprócz firmy wyłonionej w przetargu. Wcześniej PGK przy obfitych opadach śniegu wspomagało firmę odśnieżającą miejskie drogi. Po decyzji radnych  spółka zajmie się dbaniem o wszystkie drogi zarządzane przez miasto.Dzięki przekazaniu tego zadania PGK zimowe utrzymanie dróg ma być lepiej wykonywane i mieszkańcy miasta powinni być z tej decyzji zadowoleni. Przytoczył on kwoty, jakie Miasto wydało na odśnieżanie dróg w poprzednich sezonach: lata 2018-2019 – 263 tys. zł; 2019-2020 – 58 tys. zł; 2020-2021 – 361 tys. zł. W przypadku tej uchwały 19 radnych było za przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Inną uchwałą, którą podjęli radni, było też powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego komunikacji miejskiej. 16 radnych głosowało za uchwałą, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Radni ponadto podtrzymali stanowisko wyrażone w uchwale Nr XIII/98/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lubartów. Skargą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Jej przewodnicząca Anna Kuszner poinformowała, że skarga dotyczyła nieprzyznania mieszkance Lubartowa lokalu komunalnego. W skardze ponowione zostały argumenty z 2019 roku, nie przedstawiono nowych okoliczności ani dokumentów. Radna wskazał kryteria przyznawania mieszkań. Miasto nie dysponuje wolnymi lokalami z zasobów gminy, dlatego skarga została uznana za bezzasadną.

Punkt dotyczący przyjęcia protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miasta w dniu 10 czerwca 2021 r. został wykreślony z porządku obrad z uwagi na wniesienie poprawek do tego protokołu.

Na zakończenie sesji radny Marek Polichańczuk złożył wniosek o odwołanie Grzegorza Gregorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów, w związku z czym ma być przygotowana uchwała w tej sprawie. Jako powód podał, że przewodniczący Gregorowicz ogranicza zabieranie głosu radnym i prowadzenie przez niego sesji daleko odbiega od standardów.
SC