Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.  W związku z tą zmianą rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego. Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – uprawniona jest obecnie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 

W znowelizowanej ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób uprawnionych, a uprawnioną do uzyskania pomocy jest każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
Od 1 stycznia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, telefonicznie pod numerem: 691 803 378  lub poprzez zgłoszenie e-mail.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
W sposób szczególny z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich skorzystać mogą poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym poniżej nr telefonu, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym lub nieodpłatną mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nowa ustawa wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Na terenie powiatu lubartowskiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywać się będzie w punkcie NPP w Ostrowie Lubelskim. Od przyszłego roku kolejną formą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy będzie mediacja na etapie przedsądowym.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy” , które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego:
•          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,
ul. Szaniawskiego 64, 21 – 100 Lubartów:
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci;
godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni.
tel: 691 803 378, [email protected]
•          Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Kościuszki 1, 21 – 150 Kock:
godz. 9:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
tel: 691 712 976, [email protected]
•          Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski:
godz. 9:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa;
punkt poradnictwa obywatelskiego
tel: 691 712 976, [email protected]