ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

11 radnych było za, 6 przeciw przy głosowaniu nad absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok dla burmistrza Janusza Bodziackiego podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów, 29 czerwca.

Podczas 37 sesji Rady Miasta Lubartów burmistrz Janusz Bodziacki przedstawił radnym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok, pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową: – Chcę powiedzieć, że rok 2017 zakończyliśmy po stronie dochodów kwotą 84 368 528,56 złotych i dochody zrealizowaliśmy w 97,76 procent, wydatki zaś zrealizowaliśmy na kwotę 82 087 728,16 złotych. Najwięcej wydatków jak co roku przeznaczyliśmy na dział oświaty. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych przesunęła się na rok bieżący. Pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne i umowy z zarządem województwa podpisano w ostatnich dniach grudnia, więc trudno było zorganizować postępowania przetargowe i realizować inwestycje – mówił burmistrz, dziękując wszystkim którzy pomagali i wspomagali samorząd.

Sprawozdanie z wykonania budżetu omówiła szczegółowo skarbnik miasta Lucyna Biskup: Według stanu na 31 grudnia 2017 planowane dochody Urzędu Miasta wynosiły 86 299 369,27 zł, a zrealizowane zostały w 97,76 procent. Dochody bieżące wyniosły 79 286 437,28 zł i jest to 100,28 procent planu, dochody majątkowe to kwota 5 082 091,28 zł i wykonane zostały w wysokości 70,19 procent. Jak pan burmistrz wspominał – umowy na realizację pięciu zadań inwestycyjnych zostały podpisane w dniach 22-29 grudnia 2017 roku na łączną kwotę dofinansowania 35 193 103 zł. Całkowity koszt projektów przedłożony do realizacji to kwota 58 467 041,60 zł, a koszty kwalifikowane wszystkich tych inwestycji to kwota 42 487 918,50 zł, dofinansowanie to stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych. Szanowni Państwo budżet miasta Lubartów z roku 2017 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2 280 800,40 zł. W okresie sprawozdawczym miasto dokonało spłaty kredytu w wysokości 4 386 400 zł. Nie zaciągnęło planowanych kredytów w wysokości 3 900 000 zł, zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 23 753 059,79 zł, natomiast należności miasta wynosiły 7 185 321,03 zł.

W dyskusji padały głosy za i przeciw. Radni niezadowoleni z realizacji finansów miasta za rok 2017 wskazywali, że budżet Lubartowa to sprawa wspólna wszystkich mieszkańców. Ich zdaniem nie wykorzystano całych kwot przeznaczonych dla Lubartowa, co można uważać za zaniechanie, niedotrzymanie zobowiązań, które obiecał burmistrz. Jakub Wróblewski (PO) przedstawiając stanowisko klubu, wytknął m. in. że nie zrealizowano planowanych dochodów i wydatków inwestycyjnych miasta.

Głos poparcia dla realizacji budżetu wyraził radny Piotr Kusyk (PiS): – Z przedłożonych sprawozdań wynika, że zarówno dochody, jak i wydatki na bieżące funkcjonowanie miasta realizowane były planowo, czyli, że administrowanie miasta było rozsądne, zrównoważone i na miarę naszych możliwości finansowych. Czy idealne? Zapewne nie, ale na tyle dobre, na ile możliwe. Prawie 56 mln to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oświaty, na pomoc społeczną, rodzinę, utrzymanie czystości i porządku, czyli szeroko rozwiniętą gospodarkę komunalną, administrację, dotacje dla instytucji kultury, kulturę fizyczną, bieżące utrzymanie dróg (…). Na zakończenie stwierdził, że jego zdaniem ocena może być tylko jedna – udzielenie absolutorium.

Radny Marek Polichańczuk (Wspólnota Lubartowska) wspomniał, że z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet zamknął się wynikiem dodatnim. – Słuchamy głosów mieszkańców, staramy się realizować ich potrzeby, spełniać ich prośby, realizować wymagania, więc ocenimy naszym zdaniem, jaka jest rzeczywistość. Nie będę mówił, że wszystko było idealnie, nie będę mówił, że burmistrz jest najlepszym gospodarzem. Natomiast powiem tylko tyle, że takie stawianie tezy jakoby burmistrz źle realizował zadania, nie znajduje żadnego uzasadnienia w stanie faktycznym. Teza ta jest zapotrzebowaniem na rzecz zbliżających się wyborów – stwierdził.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych: Robert Błaszczak (niezrzeszony), Zbigniew Gałązka (Wspólnota Lubartowska), Ewa Grabek (niezrzeszona), Maria Kozak (niezszeszona),Tomasz Krówczyński (Wspólnota Lubartowska), Piotr Kusyk (PiS), Marzanna Majewska (PiS), Marek Polichańczuk (Wspólnota Lubartowska), Grzegorz Siwek (PiS), Krzysztof Żyśko (PiS), Jerzy Tracz (niezrzeszony).

Przeciw było 6 osób: Grzegorz Gregorowicz (Wspólny Lubartów), Grzegorz Jaworski (Wspólny Lubartów), Kazimierz Majcher (PO), Jakub Wróblewski (PO), Jacek Tomasiak (Wspólny Lubartów), Andrzej Zieliński (PO).

Nieobecni podczas głosowania: Grażyna Meksuła (Wspólny Lubartów), Wojciech Osiecki (Wspólny Lubartów), Jan Ściseł (niezrzeszony), Jacek Tchórz (Wspólny Lubartów).

Radek Ozonek, współpraca Wioleta Lipska

Obniżone wynagrodzenie Burmistrza

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów 25 czerwca do porządku obrad na wniosek burmistrza radni wprowadzili punkt, który był wynikiem rozporządzenia Rada Ministrów z maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Uchwała o ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubartów zmieniła jego wynagrodzenie. Wynagrodzenie burmistrza do 1 lipca wynosiło 12 135 zł brutto, a po dostosowaniu do stanu prawnego od 1 lipca wynosi 10 620 zł brutto.