Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023” zostaną przeprowadzone 18 lutego.

Tego dnia odbędzie się w Urzędzie Miasta o godz. 16.00 otwarte spotkanie z mieszkańcami, umożliwiające składanie wniosków i uwag. Na piśmie uwagi i opinie będzie można zgłaszać do 21 lutego na adres ratusza: Urząd Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 lub pocztą elektroniczną: [email protected].

Celem programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Jest to narzędzie planowania, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy europejskich są środki RPO (EFS i EFFR).

Lokalny Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023