Apel burmistrza – pomagajmy potrzebującym w zimie

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Lubartowa!

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale też życia tych osób. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie – tel. 81 855 44 50

Urzędu Miasta w Lubartowie – tel. 81 855 22 73

Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie – tel. 81 855 20 31

Osoby i rodziny, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów, a także osoby bezdomne, którym szczególnie zagrażają niskie temperatury należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24 A, tel. 81 855 44 50, fax 81 855 45 47.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie udziela szczegółowych informacji o placówkach świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych. Adres schroniska, noclegowni i ogrzewalni, w których Gmina Miasto Lubartów udziela tynmczasowego schronienia osobom z terenu miasta Lubartów, dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie osób bezdomnych

Burmistrz Miasta Lubartów

Krzysztof Paśnik