Baśnie i legendy w LOK

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym „Baśnie i Legendy”

Regulamin:

CEL:
– zainteresowanie i przypomnienie jego uczestnikom ulubionych postaci z baśni, bajek i legend.
– rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży

WARUNKI UDZIAŁU:
– dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów kl. III z miasta Lubartowa
– format i technika prac: tylko
prace płaskie
– opis prac: DRUKOWANYMI LITERAMI na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon
– każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych

Ochrona danych osobowych:
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła) jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a  RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji wszystkich etapów konkursu, a następnie będą one przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym z konkursem. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas Turnieju, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków uczestników Turnieju i innych osób przebywających na sali gry.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: – do 8 II 2019 r.
MIEJSCE: Lubartowskim Ośrodku Kultury, Rynek II 1
ROZSTRZYGNIĘCIE: – 4 III 2019 r.
UWAGI: Prac konkursowych nie zwracamy