Będzie rozbudowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej

Rozbudowa Strefy Gospodarczej to jedna z ważniejszych inwestycji, jaka w tym roku będzie realizowana w Lubartowie. Ważna, przede wszystkim ze względu na rozwój gospodarczy naszego miasta.

Na ten cel Miasto pozyskało blisko 5 mln zł dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Ogłoszone właśnie postępowanie na realizację inwestycji obejmuje dwie części. Pierwsza z nich to budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów wraz z budową infrastruktury.

Druga część to przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą na terenach inwestycyjnych przy obwodnicy Lubartowa i wykonanie robót budowlanych według opracowanej dokumentacji. Zakres prac w części pierwszej roboty przygotowawcze, wykonanie podbudów, budowa nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo – rowerowego, budowa zjazdów, wykonanie pobocza, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci oświetlenia drogowego, budowa sieci kanalizacji teletechnicznej, usunięcie drzew i krzewów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zakres prac w części drugiej: przygotowanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 19, budowa zjazdów na posesje, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa placu do zawracania, budowa kanału sanitarnego, budowa sieci wodociągowej, budowa odwodnienia drogi, budowa kanału technologicznego i wykonanie oświetlenia drogowego.