Bezpłatne zajęcia na basenie

Lubartowski Klub Pływacki SKALAR serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w Lubartowie na bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia odbywać się będą od września br. na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie przy ul. 1 Maja 66/74.

Godziny zajęć będą ustalone i podane na stronie internetowej klubu www.lkp-skalar.pl w zakładce aktualności (będą to godziny popołudniowe). Zajęcia realizowane będą w związku z Ogólnopolskim Projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „Umiem pływać” przy współudziale Gminy Miasta Lubartów.
Zapisywać dzieci do projektu można elektronicznie smsem pod nr telefonu 502639591 lub drogą mailową lkp_skalar@onet.pl w treści: Projekt Umiem pływać, imię i nazwisko dziecka, klasa (np. III c), SP1 lub SP4. Jeżeli jest zgłoszenie mailowe proszę podać nr telefonu kontaktowy.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona!!! W projekcie mogą wziąć udział dzieci, które w roku 2016 nie brały jeszcze udziału w projekcie „Umiem pływać”. Harmonogram zajęć oraz lista uczestników będą dostępne wkrótce na stronie internetowej www.lkp-skalar.pl w zakładce aktualności. W sprawie projektu głównym źródłem informacji będzie strona klubowa www.lkp-skalar.pl – zakładka aktualności. Prosimy na pierwsze zajęcia przynieść wypełnioną deklarację oraz podpisany regulamin przez opiekuna (dostępne są poniżej do pobrania).

Dzieci z klas II ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie będą od września 2016 r. uczęszczały na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania również z projektu „Umiem pływać” realizowanego przez Lubartowski Klub Pływacki SKALAR, Lubelski Okręgowy Związek Pływacki oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Zajęcia będą realizowane w klasach. Więcej informacji wkrótce.

Regulamin i deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin
bezpłatnych zajęć z pływania dla dzieci z klas I-III
w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Umiem pływać”

1. Uczestnik kursu będzie przychodził 10 minut wcześniej przed zajęciami aby mieć czas na przygotowanie się.

2. W grupie przypada max 15 dzieci / 1 instruktora.

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania mydła lub żelu do ciała, stroju pływackiego, klapek oraz czepka.

4. Po zbiórce i sprawdzeniu obecności należy umyć ciało pod natryskiem przed wejściem do wody i po wyjściu.

5. Uczestnik, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, może uczestniczyć w zajęciach.

6. Opiekunowie chcący pomóc dziecku w szatni proszeni są o zabranie klapek na zmianę, nie może opiekun przebywać na basenie w czasie trwania zajęć.

6. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają/ nie wyrażają* zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych, publikacjach prasowych, internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie) jednak tylko i wyłącznie na własny użytek LKP SKALAR, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy LKP SKALAR.

7. W czasie zajęć uczestnik będzie przestrzegał regulaminu pływalni, przestrzegał zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowywał się zaleceniom prowadzącego.

8. Zobowiązuję się do odwiedzania strony internetowej klubu www.lkp-skalar.pl w celu sprawdzania bieżących informacji związanych z zajęciami.

REGULAMIN JEST AKTUALNY od stycznia 2016 r.

*Brak zaznaczenia rozumiany jest jako wyrażenie zgody

Imię i Nazwisko uczestnika kursu…………………………………………………………………………………………

Rok urodzenia uczestnika kursu…………………………………………………………………………………………..

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zajęć

……………. ……………………………………………………….

(data oraz podpis uczestnika kursu oraz opiekuna)

Lubartów, dnia ………………………………………

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach

Deklaruję udział mojego dziecka ………………………………………………………………. w bezpłatnych zajęciach z pływania dla dzieci klas I-III w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Umiem pływać”.

Dane Osobowe uczestnika kursu:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia/PESEL/ …………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………

Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia sportowe organizowane przez klub, jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.

………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Dane osobowe opiekuna prawnego (niezbędne do kontaktu):

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………… Mail …………………………………………………………..……

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla celów związanych z działalnością Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883

z późn. zm.). Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania LKP „SKALAR” w przypadku zmiany powyższych danych.

………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

basen one