Budżet Miasta przyjęty z poprawkami

14 radnych zagłosowało na ostatniej sesji (29 stycznia) za projektem budżetu przygotowanym przez burmistrza Janusza Bodziackiego. Uchwalony budżet uwzględnia większość poprawek zgłaszanych przez radnych. Między innymi ogranicza środki na kulturę.ratusz_2

Najwięcej środków miasto wyda na oświatę i wychowanie (39 procent), 30 procent zostanie przeznaczone na inwestycje. – Największe zadanie to projekt związany z instalacją kolektorów słonecznych. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł. Sfinalizujemy rewitalizację Rynku łącznie z Halą Targową, gdzie będzie siedziba LOK. Rozpoczniemy też budowę miejskiej bazy sportowej przy ul. Parkowej. Nie zapominamy o drogach, chodnikach, parkingach – mówił podczas sesji burmistrz Janusz Bodziacki.

Zwrócił także uwagę na niską kwotę zadłużenia miasta i zamiar w 2015 roku spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych.

Podkreślił równocześnie, że wszystkie poprawki do projektu budżetu, jakie zgłaszali radni, zostały ujęte. Na komisji budżetowej przegłosowano między innymi wniosek, aby o 160 tys. zł zmniejszyć dotację dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a dla Muzeum Regionalnego o 40 tys. zł. Środki te zostały przeniesione na budowę i modernizację parkingów oraz drogi.

Mimo wielu krytycznych uwag, projekt budżetu poparli radni klubu Platformy Obywatelskiej.

Jest to budżet mało rozwojowy. Zawiera wiele rzeczy, które należy poprawić. Nie jest to nasz budżet. Jednak ewentualna decyzja o jego odrzuceniu podjęta przez Radę Miasta mogłaby znacznie ograniczyć rozwój naszej wspólnoty lokalnej i utrudnić jej codzienne funkcjonowanie – mówił w imieniu radnych przewodniczący klubu Jakub Wróblewski.

Wspomniał także o wzrastających ich zdaniem wydatkach na zadania własne miasta.

Niepokojący jest wzrost w największej pozycji wydatków budżetu, tj. w Oświacie i wychowaniu. Wydatki bieżące wrastają tutaj o ponad 5%, tj. o blisko 1 500 000 zł. Niepokoją sygnały dochodzące ze związku międzygminnego, a także wzrastające o ponad 243 000 zł wydatki. Zauważalny jest zaproponowany wzrost wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – o ponad 11% – wymieniał.

Klub Wspólny Lubartów zgłosił wniosek, żeby 810 tysięcy złotych zaplanowanych na oświatę przenieść na pokrycie kosztów związanych z udziałem miasta w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. – Nie przenośmy zbyt pochopnie tych pieniędzy, bo w grudniu nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia – mówił Andrzej Zieliński (Klub radnych PO).

Jan Ściseł wspomniał o potrzebie stworzenia planu racjonalizacji wydatków. – Czy potrzebna jest nam biblioteka na Popiełuszki? – pytał. Podważył także zasadność wydatkowania środków na Lubartowski Zlot Anek. Ostatecznie jednak zadeklarował poparcie dla projektu budżetu między innymi ze względu na uwzględnienie jego wniosków.

Budżet skrytykował radny Grzegorz Gregorowicz (Klub Wspólny Lubartów). – Ten projekt zawiera w sobie zgniły kompromis. Dla każdego coś miłego. Budżet jest prawidłowy w sensie formalnym. My powinniśmy go oceniać pod względem celowości. Wyraził także dezaprobatę wobec decyzji o przejęciu Muzeum Regionalnego przez miasto. – W Lubartowie potrzebna jest Izba Pamięci, a nie żadne muzeum. Lubartów jest ubogi w zabytki, zaszłości historyczne – mówił.

W sprawie kultury głos zabrał Grzegorz Siwek (Klub Radny PiS):

Zgadzam się – kultura nie przynosi dochodów, kultura kosztuje. Ale kultura łączy ludzi. Dziwię się, jeśli ktoś chce ucinać na nią pieniądze.

Grzegorz Gregorowicz przekonywał, że nieuchwalenie budżetu nie przyniesie dla miasta żadnych negatywnych konsekwencji. – Jeśli go nie uchwalimy, zrobi to za nas Regionalna Izba Obrachunkowa (instytucja kontrolna samorządu) i być może przyniesie nam jakiś standardowy punkt odniesienia, do którego wrócimy na koniec lutego i mając więcej czasu, będziemy mogli dokonać znacznych i lepszych poprawek niż dzisiaj.

Innego zdania był burmistrz Janusz Bodziacki. – Z tego projektu budżetu, który trafi do RIO, mogą zostać wyłączone pewne pozycje. RIO nic nie doda, tylko może wyjąć to, co jest kontrowersyjne, niekontynuowane. Zaczęliśmy dopiero realizować projekt związany z solarami, nie możemy czekać na podpisanie umowy 3 miesiące, bo nie zdążymy go zrealizować i zrobimy na złość naszym mieszkańcom.

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych (radni klubu PiS, klubu PO, klubu Wspólnota Lubartowska, Jan Ściseł, Ewa Grabek, Piotr Skubiszewski oraz Grzegorz Gregorowicz ze Wspólnego Lubartowa). 6 osób było przeciw (radni Klubu Wspólny Lubartów); 1 radny (Jerzy Tracz) wstrzymał się od głosu.

Radny Grzegorz Gregorowicz oświadczył na zakończenie, że pomylił się przy głosowaniu.

Najważniejsze inwestycje jakie sfinansuje miasto w 2015 roku:

Wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych i środków z innych źródeł, które nie podlegają zwrotowi:

– Rewitalizacja Centrum Miasta; zagospodarowanie Rynku II – W ramach zadania w 2014 r. została podpisana umowa na przebudowę Hali Targowej z przeznaczeniem na siedzibę LOK. W 2015 r. zostaną zakończone roboty budowlane.

– Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego- środki na opracowanie dokumentacji. Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do wspólnego projektu z Lublinem i 11 gminami. Miasto Lublin złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miasto Lubartów planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dróg. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez miasto wyniesie 90 %. Projekt jest realizowany w latach 2014-2015.

– Wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego – W 2015 r. planowane jest opracowanie koncepcji ruchu rowerowego wmieście. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

– Rozbudowa SP4 – celem projektu jest nadbudowa skrzydła szkoły o jedną kondygnację i uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej. Wartość zadania to ponad 1 mln 500 tys. zł, z czego 810 tys. zł to środki zewnętrzne.

– Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie. Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji węzłów co. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

– Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza. Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej; miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł.

– Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – etap I budynku kubaturowego; W roku 2015 na zadanie to przeznaczono środki w wysokości 5 mln zł. Uruchomiony zostanie proces inwestycyjny. Na zadanie planuje się pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości ponad 4 mln zł.

Wydatki na inwestycje finansowane ze środków własnych nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

Budowa parkingu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – 40 tys zł

Modernizacja parkingu przy ul. Lubelskiej – 60 tys. zł

Modernizacja, budowa i przebudowa dróg – 1 mln. 100 tys.

Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję – 20 tys. zł

Budowa placu zabaw przy SP1 ul. Reja – 30 tys. zł

Modernizacja łazienek i sali gimnastycznej w II LO – 90 tys. zł

Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 – 250 tys. zł

Modernizacja wentylacji basenu – 110 tys zł

Termomodernizacja budynku DDPS -100 tys. zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 80 tys. zł.

Modernizacja północnej części Hali Targowej – szalet – 190 tys. zł

Przebudowa Hali Targowej – 3 mln. 440 tys. zł

 

Katarzyna Wójcik