BUDŻET OBYWATELSKI – INFORMACJA O GŁOSOWANIU

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Lubartów Nr VII/232/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10

w dniu 11 lutego 2016 roku

w godzinach 800 – 2000

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy miasto Lubartów stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów. Projekty będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.

Głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „x” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „x” więcej niż 3 projekty.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Uwaga!

Przed otrzymaniem karty do głosowania, głosujący zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka

 2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego etap I

 3. L’ Art Festival

 4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Chmielnej

 5. Oświetlenie ulic Stefana Batorego, Zygmunta II Augusta

 6. Promocja miasta Lubartowa poprzez rodzimych artystów

 7. Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I

 8. Przebudowa ul. Władysława Jagiełły

 9. Rozegrany Lubartów

 10. Ścieżka rozwoju

 11. Utwardzenie nawierzchni ulicy bocznej do ul. W. Śliwiny na wysokości dawnej filii SP1

 12. Utworzenie małego placu zabaw na osiedlu Kopernika

 13. Wiata grillowa nad Wieprzem

 14. Wykonanie zjazdów i dojść do posesji przy ul. Północnej

 

miasto ratusz
fot. Sławomir Struk