Budżetowa sesja

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 30 grudnia ubiegłego roku rada uchwaliła budżet Lubartowa na 2009 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, jeden był przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu, dwoje radnych nie uczestniczyło w głosowaniach. W trakcie debaty nad budżetem miasta odczytane zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczące projektu budżetu, łącznej prognozy długu i możliwości sfinansowania zadłużenia. Wszystkie były pozytywne i nie zawierały żadnych uwag. Jak argumentowali przedstawiciele koalicji – budżet miasta na 2009 rok jest dynamiczny i najlepszy od kilku lat. Z argumentacją tą zgodziło się kilku radnych opozycji głosujących za jego przyjęciem.
Dochody miasta zaplanowano na kwotę 49 949 667 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 48 968 402 zł (i są to m.in. subwencje dotacje oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych), a dochody z majątku gminy 981 265 zł. Wydatki będą stanowiły kwotę 62 407 953 zł, z czego 44 031 654 zł to wydatki bieżące, z których ponad połowa przeznaczona jest na utrzymanie placówek oświatowych w mieście, natomiast pozostała część wydatkowana zostanie na utrzymanie ulic, oświetlenie, opiekę społeczną (prawie 9 milionów) i 1,5 mln na bieżącą działalność w zakresie kultury. Natomiast 18 376 299 zł to środki przeznaczone w budżecie na wydatki inwestycyjne, z tej kwoty m in. na budowę i modernizacje dróg zostaną przeznaczone środki w wysokości 6 762 199 złotych, z których wybudowane zostaną m.in. ulice Koźmińskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. 2  854 776 zapisano na realizację wieloletniego programu ?Czas na Lubartów?, czyli kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w okolicach ul. Gazowej, prawie milion złotych przeznaczono na rozpoczęcie realizacji projektu budowy Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej, natomiast ćwierć miliona wydatkowane będzie na budowę Skate Parku na os. Garbarskim. W budżecie zaplanowano również 1 325 863 z przeznaczeniem na wykup obligacji, spłatę kredytów i pożyczek. Ponadto ustalone zostały przychody w wysokości 13 784 149. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12 458 286 zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego oraz nadwyżką z lat ubiegłych.      J.P.