Burmistrz miasta z absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (28 czerwca) udzielono wotum zaufania burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Podczas sesji odbyła się debata nad Raportem o Stanie Gminy Miasta Lubartów za 2018 rok. Radni zapoznali się też ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok. Rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów; określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; zmian w wieloletniej prognozie finansowej; zmian w budżecie na 2019 rok; określenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubartów; szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów; podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych; odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubartów. Ponadto było sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz przedstawione zostały wyniki kontroli w zakresie: „Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz gospodarka  finansowa – MOSiR”.

Radek Ozonek