„Chopin” stawia na współpracę z uczelniami

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki ściśle współpracuje z największymi uczelniami w Polsce. Ułatwia to uczniom podejmowanie decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Jedną z najdłużej trwających współpracy są wspólne działania prowadzone z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Miniony rok szkolny był jednym z najbardziej owocnych w tym zakresie.

Uczniowie brali udział m.in. w Dniu Historyka czy Dniu z Prawem. Do szkoły z ul. Chopina zawitali też wybitni profesorowie lubelskiej uczelni, którzy spotkali się z młodzieżą przy okazji ciekawych wykładów czy warsztatów. Podsumowaniem tej działalności był udział młodych lubartowian w I Ogólnopolskim Forum Szkół Partnerskich UMCS „Siła Relacji”.

– Bardzo cenimy sobie współpracę z lubelską uczelnią, która pozwala naszej młodzieży rozwijać swoje pasje związane z różnymi przedmiotami. W jej ramach mury Zespołu Szkół nr 2 odwiedzają wybitni naukowcy, którzy spotykają się z naszymi uczniami – mówi Zbigniew Sajda, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Pasjonaci przedmiotów ścisłych w minionym roku mieli okazję do przyjrzenia się ofercie Wojskowej Akademii Technicznej. Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do objęcia Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie patronatem naukowym, prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych  oraz współpracę z nauczycielami szkoły, w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć, dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Sygnatariusze umowy zobowiązali się ponadto do współorganizowania konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz udziału studentów w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2. 

Najnowszym osiągnięciem lubartowskiej placówki jest umowa o współpracy z Wydziałem Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. To szczególnie ważne porozumienie, bo przypomnijmy, że w ramach szkoły działa Technikum Zawodowe nr 2. Współpraca szkoły z ul. Chopina oraz Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej obejmuje wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, których efektem jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcenie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym Politechniki Lubelskiej. Ciekawym elementem jest chociażby możliwość uczestnictwa przez młodych lubartowian w zajęciach odbywających się w murach uczelni. Pracownicy Politechniki będą też pełnić opiekę merytoryczną podczas zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych.

– Politechnika Lubelska jest naturalnym wyborem dla wielu naszych absolwentów. Takie porozumienia jak to zawarte w czerwcu pomagają budować markę naszej szkoły, która jest w środowisku lokalnym rozpoznawana jako miejsce, gdzie młodzież może w profesjonalny sposób zdobywać olbrzymią wiedzę – dodaje dyrektor Zbigniew Sajda.

W roku szkolnym 2023/2024 reaktywowana zostanie również współpraca ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W myśl zapisów przygotowywanej umowy patronatem tej znakomitej uczelni zostaną objęte klasy o rozszerzeniu matematyczno fizycznym.

ZS2