Co czeka Lubartów w 2013 roku…

Około 30 milionów złotych w 2013 roku miasto wyda na oświatę i wychowanie, około 12 milionów na inwestycje, a  ok.10 mln zł. na opiekę społeczną. Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów  (21 grudnia) radni przyjęli nowy budżet, który przygotowały władze miasta.

 Ponad 68 mln zł – tyle wyniesie kwota planowanych wydatków budżetowych miasta na 2013 rok.

– Jest to budżet inwestycyjny, na inwestycje przeznaczamy 17 procent całego budżetu – mówił podczas sesji radny Andrzej Kardasz (PIS). Podkreślił, że zawiera on najważniejsze inwestycje z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta. – Budowa ronda przy ul. Wierzbowej to szeroki krok do usprawniania komunikacji w mieście, na remonty dróg przeznaczyliśmy ponad 1,2 mln zł, chcemy przebudować Halę Targową przy ul. Rynek II, aby rynek był wizytówką miasta. Termomodernizacja szkół przyniesie wymierne oszczędności, ponad milion przeznaczamy na rewitalizację Rynku II – wymieniał Kardasz.

– W tym budżecie funduje się nam pięć inwestycji sportowych. Chcecie fundować nam igrzyska, a nie chcecie myśleć o tym, jak ludzie mają zarobić na chleb – krytykował radny Jakub Wróblewski (PO).

 Burmistrz Janusz Bodziacki zaznaczył, że miasto jest przychylne inwestorom, którzy zapewnią miejsca pracy. Nie robimy igrzysk, działamy też, aby ludzie mieli pracę. Powstanie około 400 miejsc pracy u jednego inwestora, kilkanaście u drugiego. Mogę podać przykłady stref ekonomicznych, gdzie latami nie pojawił się żaden inwestor – mówił.

Radny Andrzej Zieliński (PO) zwrócił uwagę, że w budżecie nie uwzględniono ważnej jego zdaniem inwestycji jak budowa tzw. drogi wschodniej.

– Budowa drogi wschodniej to zasadna inwestycja, ale niech ktoś wskaże źródła jej sfinansowania – mówił Kardasz. Radny Robert Błaszczak podkreślił, że gdyby uwzględniono w budżecie to przedsięwzięcie, nie starczyłoby na inne, ważne inwestycje.

– Kilkanaście lat priorytetu i wizji drogi wschodniej i zero projektu i tylko 26 procent wykupu gruntów – stwierdził burmistrz Bodziacki.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, dochody miasta będą niższe od planowanych wydatków i budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości 5 mln. 66 tys. 342 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy, który miasto planuje zaciągnąć w wys. 5 mln zł i środki z nadwyżki budżetowej z 2012 roku. (Katarzyna Wójcik)

Najważniejsze inwestycje, które miasto sfinansuje w 2013 roku:

ok. 30 mln zł oświata i wychowanie

ok. 12 mln. zł inwestycje

ok. 10 mln zł opieka społeczna

ok. 8 mln zł transport i łączność

ok. 6 mln zł działalność administracyjna UM

ok. 3 mln zł spłata kredytów

ok. 3 mln. zł na działalność organizacji, fundacji i stowarzyszeń

Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II – W 2013 roku planowany jest II etap zadania – przebudowa nawierzchni ulic i chodników ul 11-go Listopada c.d., Kościuszki c.d. , ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej. W 2014 r. remont „Hali targowej” wraz z przystosowaniem pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia.

Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 – Termomodernizacja budynku SP3 w Lubartowie oraz budowa obiektów sportowych i przebudowa hali basenowej. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr l oraz Gimnazjum Nr l

Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza – Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Złożono wniosek na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej – Na ten cel zapisano w budżecie środki własne w wysokości 330 000 zł.

Budowa i przebudowa dróg w Mieście – Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wysokości 1.200.000 zł. na modernizację nawierzchni ulic. Wyboru ulic do modernizacji dokona Burmistrz Miasta po zaciągnięciu opinii Komisji Infrastruktury. Źródła finansowania – środki własne.

Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego, Lipowa i Firleja w Lubartowie – Projekt zakłada umożliwienie wjazdu i wyjazdu traktem głównym do Pałacu Sanguszków. W 2013 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. Wartość zadania 100000 zł – środki własne.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Słowackiego, Wierzbowa i Batalionów Chłopskich – Budowa ronda o średnicy zewnętrznej 30 m z jezdnią szer. 5,0 m i pierścieniem przejezdnym szer. 2,0 m. Miasto ma pozwolenie na budowę. Złożyło wniosek o dofinansowanie zadania 856.500 zł w ramach tzw. „schetynówek” Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z przedsiębiorcami działającymi na terenie Miasta i Gminy Lubartów.

Zakup i adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i tymczasowe – Na ten cel przeznaczono w budżecie środki własne w wysokości 250 000 zł.

Zakup nieruchomości – Na zakup nieruchomości przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 1 034000 zł. Źródła finansowania – środki własne.

Zaplanowano budowę ok. 200 m alejek na cmentarzu komunalnym oraz modernizację portierni. – Wartość zadania 60 000 zł – środki własne.

Budowa grobów na cmentarzu komunalnym – Zarezerwowano 100.000 zł. Źródło finansowania – środki własne.

Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie – W 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić będzie boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne (piłka koszykowa, piłka siatkowa), bieżnia 100m oraz skocznia do skoku w dal. Zostało już wydane pozwolenie na budowę. Na ten cel w roku 2013 przeznaczono środki własne w wysokości 200 000 zł.

Urządzenie zieleni wraz z przebudową obrzeży wzdłuż ulicy Lubelskiej – Wybudowanie nowych obrzeży i urządzenie zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej. Wartość zadania 150000 zł. Źródło finansowania – środki własne.

Budowa oświetlenia – Na ten cel przeznaczono 109 000 zł ze środków własnych.

Budowa ogrodzenia w parku miejskim – Jest to kolejny etap budowy ogrodzenia od strony ul. Kościuszki zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Źródło finansowania – środki własne.

Przebudowa Hali targowej w Lubartowie – W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Hali targowej przy ul. Rynek II oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a także rozpoczęcie robót budowlanych. Na realizację I etapu zadania przeznaczono w budżecie środki własne w wysokości 500 000 zł.

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie – Na to zadanie przeznaczono w roku 2013 środki własne w wysokości 90 000 zł.

Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej – W ramach tego zadania zostaną wybudowane boiska i obiekty kubaturowe przy ul. Parkowej. Wartość tego zadania to 400 000 zł. Źródło finansowania – środki własne.

Termomodernizacja budynku basenu – Na realizację I etapu (wymiana stolarki okiennej) tego zadania przeznaczono środki własne Miasta w wysokości 100 000zł.