DH Jubilat na sprzedaż

Właściciel Domu Handlowego „Jubilat”- firma PHU „Domar”S.A. ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż budynku i nieruchomości, na której jest on położony. Cena wywoławcza wynosi 6.900.000 zł.

PHU „Domar” S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29

, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł.

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

położonej w Lubartowie Rynek I/13, składającej się z działek, o nr ew. 185/1, 185/2, 185/3, o pow. 1.775 m² z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem handlowym

( Dom Handlowy „Jubilat”) o łącznej pow. ok. 1916 m² z prawem własności – posiadającej księgę wieczystą: LU1A/00008387/2, bez obciążeń. Cena wywoławcza 6.900.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT). Nieruchomość przynosi pożytki cywilne – czynsz z wynajmu części budynku. Spółka dodatkowo oferuje do sprzedaży towary handlowe i wyposażenie prowadzonego przez nią Domu Handlowego „Jubilat”, zasady sprzedaży do uzgodnienia. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. w kwocie 250.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem: „Przetarg Lubartów” do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14ºº w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny. Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną – [email protected].