Dotacje na wymianę pieca. Rusza nabór wniosków

Już 26 stycznia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie na wymianę starych pieców na ogrzewanie proekologiczne. Na ten cel można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych. Chodzi o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, pompy ciepła.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/192/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Lubartów w listopadzie 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły a wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w trakcie trwającego naboru.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 • ogrzewanie elektryczne,

 •  ogrzewanie gazowe,

 •  pompy ciepła.

Termin składania wniosków: od 26 stycznia 2021 r. od godz. 7.30 do 20 grudnia 2021 r do godz. 15.30.

Sposób składania wniosków: Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Przesyłany drogą elektroniczną wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przed jego wysłaniem. Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia.

 Warunki udziału w Programie:

 • Zadania objęte dofinansowaniem w 2021 roku powinny zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 roku

 • Dopuszcza się uznanie jako kosztu realizacji zadania, wydatków poniesionych na zakup towarów przed terminem realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok wymieniony w ogłoszeniu o naborze wniosków

 • Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie: wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, którego wzór stanowi załącznik nr 1;

 • Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej);

Harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu – załącznik nr 2.,

 • W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • W przypadku budynku/lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy
  ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli dołączając jednocześnie pełnomocnictwo w formie pisemnej uprawniające do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

 • Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Lubartów

 • Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję wg następujących kryteriów: a) kolejność złożonych wniosków; b) kompletność i poprawność złożonego wniosku (złożony w terminie na właściwym formularzu, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, dołączono wszystkie wymagane załączniki, wniosek i harmonogram rzeczowo-finansowy opatrzony podpisami właściciela/współwłaścicieli budynku) c) osiągnięty efekt ekologiczny

Jedna osoba może złożyć jednorazowo jeden wniosek

 • Dotacja wypłacana jest na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą a Gminą Miasto Lubartów.

 • Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3, oświadczeń oraz po kontroli realizacji zadania.

 • Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.

 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.

 • Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadania poniesionych w danym roku budżetowym, w szczególności na: koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe; koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ogrzewania z niezbędnym oprzyrządowaniem; koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanej z nowym sposobem ogrzewania; koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania przyłącza; koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza gazowego.

 • Dotacja nie może być wykorzystana na: dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania; zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań; budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i 

gazowych.

 • Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe oraz poddanie się w tym zakresie kontroli komisji. W przypadku kotłów całkowita likwidacja oznacza ich demontaż.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji i inne niezbędne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów, na miejskiej stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerami telefonu: 81 854 46 20, 81 854 46 22.