Dzieje się w miejskich wodociągach

Rozmowa z Tomaszem Marzędą, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie

W Lubartowie trwa remont na ul. Powstańców Warszawy. W ubiegłym roku PGK także wykonało kilka inwestycji. Jakich?

– W 2011 r. wybudowano nowe odcinki sieci: wodociągowej w ulicach Szafirowa
i Akacjowa, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w ul. Wierzbowej,
oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej w celu przywrócenia jej sprawności technicznej i użytkowej.

 

Słyszałam o „metodzie bezwkopowej”, jaką stosuje przedsiębiorstwo. Co to za metoda?

– To cały proces techniczno-technologiczny. Najpierw kanał jest czyszczony. Potem wykonywany jest monitoring kamerą z lampą podświetlającą, a specjalny program rejestruje obraz i jednocześnie lokalizuje miejsca uszkodzeń rur kanalizacyjnych,
np.: pęknięcia, ubytki, zapadnięcia się rur oraz miejsca włączenia przyłączy.

W oparciu o sporządzoną dokumentację wykonuje się miejscowe naprawy uszkodzeń tzw. „pakerami”, a następnie do kanału wprowadza się rękaw filcowy nasączony żywicą epoksydową. Termoutwardzony rękaw przylega do istniejącego kanału. Tak wykonana renowacja jest trwała, poprawia wytrzymałość mechaniczną kanału na obciążenia, ułatwia przepływ ścieków i eliminuje infiltrację wód gruntowych.

 

Co jeszcze czeka lubartowskie wodociągi w najbliższych latach?

– W sieci wodociągowej czeka nas wybudowanie magistrali drugostronnego zasilania miasta. Chcemy połączyć ujęcie wody bezpośrednio z siecią wodociągową w ul. Lubelskiej. Obecnie w okresach dużego rozbioru wody mieszkańcy – dajmy na to – czwartego piętra w bloku na ul. Ks. J. Popiełuszki mają problem z ciśnieniem wody w kranie. Budowa magistrali wyeliminuje ten problem, a także umożliwi rozpoczęcie wymiany wodociągu w ul. Lubelskiej. Zlikwiduje również zagrożenie przerw w dostarczaniu wody dla południowej części miasta w przypadku awarii wodociągu w ul. Lubelskiej.

Mieszkańców interesuje to, co dotyczy ich portfeli. Co decyduje o podwyżkach cen wody i ścieków?

– Wszelkie koszty, jakie ponosi przedsiębiorstwo. W ostatnich latach są to koszty zakupu energii, paliw, opłaty za gospodarcze korzystanie za środowisko i realizowane inwestycje
wartości ok. 1 mln zł rocznie.

Dostarczamy odbiorcom usług dobrej jakości wodę, a odprowadzane do rzeki Wieprz ścieki spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa. W wyniku procesu oczyszczania osiągany jest wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. To wszystko kosztuje. Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki w PGK w skali kraju plasują się w trzeciej setce na 300 porównywalnych firm.

Jakie inwestycje planuje PGK w najbliższym czasie?

– W najbliższym czasie Spółka zgodnie z planem inwestycyjnym wybuduje sieć wodociągową w ul. Rumiankowej, Chabrowej i Makowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zygmunta II Augusta.

W 2013 r. planowana jest wspomniana budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę, wartości ok. 2 mln zł i renowacja kanalizacji metodą bezwykopową w ul. Szaniawskiego.

A jakie zadania są najpilniejsze?

– Najpilniejsze zadania to te planowane na 2013 r. W kolejnych latach Spółka w dalszym ciągu będzie prowadzić renowację kanalizacji sanitarnej i w miarę możliwości finansowych budować nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

PGK jest przedsiębiorstwem wielobranżowym i każda z branż ma swoje wymagania, potrzebuje innego spojrzenia i ma inne priorytety.

Planowaną renowację i wymianę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej rozpoczęto z chwilą przekształcenia ZGK w spółkę i proces ten potrwa, w mojej ocenie, ponad 20 lat, przy jednoczesnym sukcesywnym, choć w ograniczonym zakresie uzbrajaniu nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo.

Należy również brać pod uwagę potrzebę modernizacji ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków po 16 latach eksploatacji.

Podsumowując rok swojej pracy w przedsiębiorstwie, co było dla Pana najtrudniejsze?

– Zdobycie zaufania załogi. Dziś staramy się tworzyć zespół – mówię tu o kadrze kierowniczej – który pracuje w poczuciu odpowiedzialności za przedsiębiorstwo.

PGK zatrudnia ponad 90 osób. Jeśli zakres usług świadczonych przez Spółkę nie ulegnie zmniejszeniu, to nadal pozostaniemy na obecnym poziomie zatrudnienia.

Wspólnie z pracownikami Spółki systematycznie staramy się podnosić jakość świadczonych usług i dbać o poprawę wizerunku przedsiębiorstwa.

Sukcesem bardzo ważnym dla przedsiębiorstwa, jest fakt uzyskania tym roku akredytacji przez nasze laboratorium.

Rozmawiała Aleksandra Jędryszka