Dziś obradują radni miejscy

Dwunasta sesja Rady Miasta Lubartów rozpocznie się o godz. 16:00 w czwartek 19 listopada, w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
6. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 – 2025,
b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
d) uchylenia uchwały Nr XXXVII/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016,
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego obowiązującego na terenie Gminy Miasto Lubartów na 2016r.,
h) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
i) wprowadzenia opłaty targowej w Mieście Lubartów, określenia stawek, zasad ustalania, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty,
j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
k) zmian w budżecie na 2015r.,
l) zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi prawnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z X sesji Rada Miasta Lubartów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.