Egzaminy zawodowe w RCEZ w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie to największa szkoła w powiecie, która kształci uczniów nie tylko z przedmiotów ogólnych,  ale także, a może przede wszystkim, daje im kompetencje i kwalifikacje do odnalezienia się na rynku pracy. Teoretyczna i praktyczna nauka zawodu prowadzona w naszej szkole oraz we współpracy z zewnętrznymi instytucjami, pozwala uczniom bardzo dobrze zdawać egzaminy zawodowe, a co za tym idzie, daje liczne uprawnienia.

Egzamin zawodowy to niemałe wyzwanie dla uczniów kształcących się w technikum zawodowym i branżowej szkole pierwszego stopnia. Składa się on z dwóch obowiązkowych części, a warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i aż 75 % punktów z części praktycznej. Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Uzyskanie wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwala na wydawanie w formule 2012 i 2017 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplomu zawodowego.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2022/2023 odbyło się aż 91 egzaminów z 22 kwalifikacji zgodnych z formułą z 2012, 2017 i 2019 r. Tegoroczna sesja egzaminacyjna lato 2022/2023 zakończyła się niemałym sukcesem naszych uczniów, którzy w wielu kwalifikacjach znacznie przekroczyli zdawalność egzaminu w województwie. 100% wynikami możemy pochwalić się w kwalifikacjach HAN.01- prowadzenie sprzedaży (województwo 90%), MEC.08- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (województwo 86%) oraz  BUD. 09- Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. Doskonale z zadaniami egzaminacyjnymi poradzili sobie również uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, którzy kwalifikację BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych, zdali na 95% i ich koledzy z Branżowej Szkoły pierwszego stopnia w kwalifikacji BUD.11- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, osiągając 85 % zdawalności (województwo 81%). Wyższe wyniki niż średnia wojewódzka osiągnęli również nasi uczniowie w kwalifikacji MOT.02- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, a kwalifikację EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, bardzo dobrze zdały także ekonomistki, które mogą się pochwalić wynikiem 81% zdawalności.

Gratulujemy uczniom wysokich wyników, dziękujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych: budowlanych, ekonomicznych, elektronicznych i elektrycznych oraz mechanicznych za pracę z uczniami, za wsparcie i przygotowywanie ich do egzaminów zawodowych. Sukces ucznia to również sukces nauczyciela.

RCEZ