Gimnazjum nr 2 z tytułem „Bezpiecznej Szkoły”

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Lubartowie przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń 2015/2016”. Otrzymało dyplom i tytuł „Bezpieczna Szkoła”. Program organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie oraz Komitet Honorowy reprezentowany przez m.in. Ministra Edukacji Narodowej. Hasło przewodnie programu to Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem programu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom oraz kształtowania postawy tolerancji. Jednocześnie program ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym oraz poza nim.

Gimnazjum nr 2, przystępując do programu, przyjęło na siebie realizację 10 zadań, których wykonanie zostało przez jury ocenione na maksymalną ilość punktów. W ramach programu, uczniowie wzięli udział w zajęciach ukierunkowanych na kształtowanie postawy odpowiedzialności. Uczestniczyli w debatach uczniowskich, konwersatoriach i pogadankach, których tematyka obejmowała różne aspekty funkcjonowania społecznego, takich jak: przestrzeganie obowiązującego prawa, używanie środków psychoaktywnych, wpływ grup rówieśniczych, niepełnosprawność.

Oprócz udziału w wyżej wymienionych zajęciach uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach, między innymi w koncercie profilaktycznym „Dopóki masz wybór” zaprezentowanym przez duet „Tu i teraz” w sali kinowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury, w przedstawieniach Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa czy konkursie literacko – plastycznym pod hasłem: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?”

W ramach zrealizowanych zadań zaprosiliśmy do współpracy różnych specjalistów, między innymi specjalistę ds nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie oraz trenera profilaktyki i specjalistę ds uzależnień.

Przyznanie dyplomu stanowi wyróżnienie dla naszej szkoły za szczególną aktywność w zakresie profilaktyki i propagowania zasad bezpieczeństwa, a także integracji środowiska szkolnego i lokalnej społeczności. Uzyskany tytuł jest dla nas nagrodą za podjęte działania, ale również wyznacznikiem do dalszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów.

Joanna Pilarczyk – szkolny koordynator programubezpieczna szkoła_0001