Informacja o Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. na sesji Rady Miasta została przyjęta Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Zgodnie z jej zapisami informacja o naborze wniosków zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów, na miejskiej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. Ogłoszenie określi termin oraz sposób składania wniosków, a także wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji. Wnioski złożone przed terminem naboru, który zostanie wskazany w ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów określa zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, pompę ciepła. Maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.