Jak segregować odpady?

[Tekst sponsorowany]

Podczas zbierania odpadów segregowanych od mieszkańców Lubartowa zdarza się, że worki z frakcją suchą pozostawione są bez odbioru, z naklejonym czerwonym paskiem z napisem „ niewłaściwa segregacja”. Odpady niewłaściwie posegregowane powinny być odebrane przez firmę, jako odpad komunalny zmieszany. O braku odbioru odpadów należy niezwłocznie informować Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, dzwoniąc pod nr tel. 81 854 36 15 lube e-mailem na adres zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl

 

Jak uniknąć nieprzewidzianych sytuacji podczas odbioru odpadów?

Przypomnijmy, że na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej obowiązuje segregacja w systemie workowym (domy jednorodzinne) lub pojemnikowym (osiedla mieszkaniowe). Segregujemy odpady na dwie kategorie: szkło opakowaniowe oraz frakcję suchą zawierającą: papier, plastik, metale, opakowania wielowarstwowe.

 

ODPADY SUCHE

Do worków z frakcją suchą należy

WRZUCAĆ:

1.Papier, gazety, tekturę (czystą i suchą).

2.Kartony po sokach i mleku

(opróżnione z zawartości, zgniecione)

3.Plastik:

– butelki plastikowe po napojach, mleku , wodzie (opróżnione i zgniecione),

– reklamówki jednorazowe,

– opakowania po żywności (suche i czyste)

– kolorowe plastiki twarde

(zabawki, miski, doniczki),

– opakowania po chemii gospodarczej.

4. Aluminiowe puszki po napojach, opakowania po konserwach.

bt3

NIE WRZUCAĆ:

1.Opakowań zawierających resztki żywności:

-plastikowych opakowań po żywności pakowanej hermetycznie,

-kubeczków po produktach mlecznych,

-folii zabrudzonej żywnością,

-tacek i sztućców jednorazowych zabrudzonych tłuszczem lub żywnością.

2.Opakowań zabrudzonych resztkami: cementu, wapna, ziemi.

3.Opakowań po lekach.

4.Butelek po olejach

5.Opakowań po farbach, środkach ochrony roślin itp.

6.Kalki technicznej.

7.Tekstyliów, ubrań.

8.Artykułów higieny osobistej.

9.Zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych.

Frakcja sucha musi być czysta i sucha! Nie powinno się myć odpadów ze względu na brak efektu ekologicznego i ekonomicznego (zużycie czystej wody!). Kiedy mają Państwo wątpliwości czy dany odpad można wrzucić do frakcji suchej, lepiej wrzucić go do pojemnika na odpady.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może skutkować zakwalifikowaniem frakcji suchej do odpadów komunalnych.

 

SZKŁO

Do worków z frakcją szkła opakowaniowego należy:

WRZUCAĆ:

1. Szkło opakowaniowe: słoiki, butelki (opróżnione z zawartości, bez korków). Nie ma potrzeby usuwać etykiet ani myć opakowań.

NIE WRZUCAĆ:

1.Ceramiki: (porcelany, naczyń typu arco, zastawy stołowej),

2.Szklanych opakowań po lekach.

3.Kryształów, szklanek, żarówek, szyb okiennych, szkła zbrojonego (np. szyby samochodowe !)

Do pojemników na odpady komunalne nie wrzucamy: popiołu, gruzu, kamieni, piachu, odpadów niebezpiecznych, leków, olejów silnikowych, smarów, opakowań po środkach toksycznych.

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, popiół wystawione poza wyznaczonymi terminami, nie będą odbierane.

Jednocześnie przypominamy że odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane leki i chemikalia), gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkty mieszczą się w: Lubartowie – ul. Nowodworska 14, (punkt czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00- 18:00) oraz Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich 35 (punkt czynny w czwartki i soboty w godzinach 8:00-16:00). Regulaminy PSZOK znaleźć można na stronie PGK Lubartów (www.pgk.lub.pl).

art sponsor zkgzl