Jakie inwestycje czekają Lubartów w 2014 roku?

Na ostatniej sesji Rady Miasta (20 grudnia) radni przyjęli nowy budżet przygotowany przez władze miasta. Ponad 26 milionów złotych przeznaczy Lubartów na inwestycje w 2014 roku. Jak zapewnił burmistrz, nie zakłóci to stabilności finansowej miasta.BUDZET

Kwota planowanych wydatków budżetowych miasta na 2014 rok wyniesie ponad 83 mln złotych.

– Jest to budżet optymalny i odpowiedzialny, czyli taki, który nie naraża żadnych obszarów działalności miasta na jakieś zagrożenie. Jest też rozwojowy. Na inwestycje przeznaczamy ponad 26 mln zł. Jest to prawie 1/3 budżetu – mówił podczas sesji burmistrz Janusz Bodziacki.

Wymienił także najważniejsze inwestycje, jakie chce sfinansować miasto w 2014 roku.

Wychodzimy na przeciw potrzebom mieszkańców, chcemy wyposażyć około 800 gospodarstw w mieście w instalacje solarne. Modernizujemy kilka obiektów oświatowych, co pozwoli ograniczyć ich wydatki bieżące. Wychodzimy naprzeciw trudnościom lokalowym SP4. Chcemy, aby nasi mieszkańcy i pracownicy kultury mogli funkcjonować i pełnić swoją misję w lepszych warunkach, w tym celu  przeznaczamy środki na modernizację budynku dawnej Hali Targowej. Rozpoczynamy też poprawę słabej bazy miejskich obiektów sportowych przy ul. Parkowej. O ponad 10 procent podnosimy dotacje dla sektora pozarządowego.

Radny Andrzej Zieliński oświadczył, że klub radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował przeciwko przygotowanemu projektowi budżetu.

To ostatni budżet naszej kadencji, ostatni tej rady. Nie ufam temu budżetowi, jak nie ufałem poprzednim, bo okazało się, że w fazie realizacji wyglądał zdecydowanie gorzej. Uważamy, że budżet nie jest dobry  – mówił Zieliński (klub radnych PO).

Rozbudowie  Szkoły Podstawowej nr 4 przeciwny był radny Jakub Wróblewski.

Wykorzystajmy lepiej obiekty, które mamy a nie wyrzucajmy pieniądze tam, gdzie nie ma takiej potrzeby – mówił.

Podważył także celowość inwestycji jaką jest modernizacja placu Piłsudskiego.

Czy przy takiej wolnej powierzchni w mieście, jaką mamy ( Rynek II, parking przy Jubilacie, miejsce przy fontannie) potrzebna nam jeszcze jedna powierzchnia, która będzie służyła celom wypoczynkowym? – pytał.

Radna Ewa Grabek stwierdziła, że zbyt dużą kwotę  w budżecie miasto chce przeznaczyć na inwestycje sportowe.

Opozycja wnioskowała, aby 150 tys. zł, jakie planuje się przeznaczyć na modernizację placu Piłsudskiego, zostało przesunięte na remonty dróg w mieście albo na modernizację ulicy Lipowej, która jest drogą powiatową. Poprawkę poparło też dwóch radnych koalicyjnych: Jan Ściseł i Jerzy Tracz. Jednak ostatecznie żaden z tych wniosków nie został przegłosowany przez radę.

Radny Andrzej Kardasz zaznaczył, że w budżecie na 2014 rok zaplanowano ogromne środki na przebudowę  i budowę dróg. Mówił także, że miasto już przekazało największą w historii Lubartowa dotację dla powiatu na realizację projektu przebudowy ulicy Lipowej. – To prawie 760 tys. zł.,  za które moglibyśmy zreperować bardzo dużo dróg miejskich – stwierdził.

Zauważył też, że kwota zabezpieczona na plac Piłsudskiego po przetargach będzie niższa, a środki, które zostaną, powinny być przeznaczone na drogi.

Argumentował także potrzebę inwestycji sportowej, która ma powstać przy ulicy Parkowej. – Jedną z idei tej inwestycji jest skupienie większości klubów sportowych w jednym obszarze. Będzie to mniej kosztowne dla miasta. Naszym priorytetem jest zapewnienie lokalu dla taekwondeków i ping – pongistów.

Radni pytali także o zadłużenie miasta.

Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości ponad 7 mln złotych. Źródłem pokrycia deficytu będzie między innymi kredyt długoterminowy, który miasto planuje zaciągnąć w wys. 9 mln zł.  W ciągu roku miasto dokona spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 mln 628 tys.zł. Na koniec roku 2014 zadłużenie miasta będzie wynosiło 25 mln zł, a wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów będzie wynosił 33,1 procenta.

Jedna trzecia tych 25 mln zł to kwota zadłużenia zapracowana za poprzedniej kadencji – powiedział burmistrz. – Jeśli teraz planujemy zaciągnąć 9-milionowy, a wykonujemy inwestycje na ponad 26 mln, to warto. Wskaźnik zadłużenia graniczny dla samorządów to 60 procent, czyli jesteśmy w połowie stawki. Tak jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania naszego samorządu.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 9 było przeciw.

(Katarzyna Wójcik)

Najważniejsze inwestycje, jakie sfinansuje miasto w 2014 roku:

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Modernizacja ulic

Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wysokości ponad  1 mln 100 tys. zł  na modernizację nawierzchni ulic. Wyboru ulic do modernizacji dokona Burmistrz Miasta po zaciągnięciu opinii Komisji Infrastruktury. Źródła finansowania środki własne.

Przebudowa „Placu Piłsudskiego”

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni placu wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz montażem elementów małej architektury. W 2013 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy. W 2014 r. planuje się uzyskanie uzgodnień i decyzji oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Przebudowa skrzyżowania Słowackiego- Lipowa-Firleja

W 2012 r. opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego, Lipowa i Firleja w Lubartowie i uzyskano wytyczne konserwatorskie dotyczące wykonania zjazdu z ulicy Słowackiego na osi pałacu oraz wykonania fragmentu drogi dojazdowej. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 380 000 zł w ramach tzw. „schetynówek”. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zaoferowało udział w finansowaniu projektu w wysokości 190000 zł. Projekt został wysoko oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu.

 

Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do wspólnego projektu z Lublinem i 11 gminami z Województwa Lubelskiego. Miasto Lublin złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miasto Lubartów planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej

dróg. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez miasto wyniesie 90 %. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

Przebudowa drogi powiatowej

Miasto Lubartów przystępuje jako partner do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) – Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Koszt całkowity zadania 2.729.744 zł z czego Miasto nie przeznaczy więcej niż 25% tj. 682436,00 zł.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej kwoty 2.445.915 zł w roku 2014 planowany jest zakup terenów pod drogi w osiedlu „Zwycięstwa”, „Łąkowa” oraz tereny pod inwestycje w obrębie ul. Gazowej.

Budowa grobów

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 50.000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

Rozbudowa SP-4

Celem projektu jest nadbudowa skrzydła szkoły o jedną kondygnację i uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej. W 2014 roku planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa oświetlenia

Inwestycja polega na budowie niezbędnego oświetlenia ulic. Na ten cel przeznaczono 100.000 zł ze środków własnych.

 

Przebudowa Hali Targowej

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a także projekt budowlany likwidacji nadbudówki pełniącej funkcję wentylatorni kina w Lubartowie jest w trakcie przekazania i oceny zgodności umową. Naprzełomie 2013-2014 roku Miasto rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Jednocześnie czyni starania o wsparcie tej inwestycji środkami zewnętrznymi.

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej II etap

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Bibliotek +, Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”. W ramach zadania w roku 2014 zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowane zostaną pomieszczenia i wybudowane sanitariaty oraz wymieniona stolarka wewnętrzna i wszystkie instalacje.

 

II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.

 Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II.

W ramach zadania w 2014 r. planowany jest remont elewacji i dachu „Hali targowej” wraz z przystosowaniem pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 5 188091,30 zł ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja. Planowany termin zakończenia Projektu – IV kw. 2013 r. Do końca listopada 2013 roku trwają roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic i chodników ul. II-go Listopada c.d., Kościuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej.

 

Termomodernizacja budynków szkolnych G-l, SP-l, SP-3 – „Lubartów – dla dzieci, środowiska i przyszłych pokoleń”

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum Nr l i Szkoły Podstawowej Nr l (SP1) w Lubartowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 3, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i MOSIR Lubartów poprzez wykonanie ich termomodernizacji, przebudowie instalacji c.o. i wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie projekt jest w ocenie formalnej.

Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej

Wartość całego zadania to kwota 7.000.000 zł. W roku 2014 na zadanie to przeznaczono środki w wysokości 2.000.000 zł. Uruchomiony zostanie proces inwestycyjny, rozpoczęta zostanie budowa 2 boisk, parkingów oraz obiektu kubaturowego.

Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza

Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnot mieszkaniowych (3), budynku spółdzielni mieszkaniowej (1) oraz budynkach użyteczności publicznej (6) zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów.