Jakie inwestycje są w projekcie budżetu Miasta Lubartów na 2021 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów można zobaczyć projekt budżetu miasta na 2021 rok (zarządzenie burmistrza). O tym, jak będzie ostatecznie, zdecydują radni podczas sesji. Część budżetu stanowią inwestycje miejskie. Oto, co jest planowane w przyszłym roku:

 

Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika
Zadanie obejmuje udzielenie wsparcia finansowego Powiatowi Lubartowskiemu na budowę chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie w wys. 191 513 zł.

Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta
W ramach zadania w roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w branżach: drogowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i teletechnicznej dla obsługi strefy gospodarczej. Planowane są również wypłaty odszkodowań za przejęty grunty w ramach decyzji ZRID. Na ten cel w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 500 000,00 zł.

Budowa systemu odwodnienia Miasta
W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie „Projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu 3-go Maja oraz ul. Słowackiego i Parkowej w Lubartowie” . Termin realizacji 15.05.2021 r. W 2021 roku planowana jest również budowa I odcinka kanału w ul. Parkowej. Na realizację tego zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 649 000,00 zł.

Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej
Plan na rok 2021 obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Łąkową wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe). Planowane są również wypłaty odszkodowań a przejęty grunty w ramach decyzji ZRID. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 600 000,00 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg
W budżecie 2021 roku na ten cel zarezerwowano kwotę 1 000 000 zł. Środki te zostaną rozdysponowane po dokonaniu corocznego pozimowego przeglądu stanu nawierzchni dróg i wytypowaniu dróg do modernizacji i przebudowy.

Przebudowa ul. Gojdana
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Na długości 450 mb. wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna o gr. 4 cm, ustawione zostaną nowe krawężniki i wjazdy na posesje. Na to zadanie w budżecie zabezpieczono środki własne w wys. 390 000,00 zł.

Przebudowa ul. Jasnej
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na długości ok. 200 mb. wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna o gr. 4 cm, ustawione zostaną nowe krawężniki i wjazdy na posesje. Na to zadanie w budżecie zabezpieczono środki własne w wys. 325 000,00 zł.

Przebudowa ul. Leśnej
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na odcinku ok 500 mb. wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna o gr. 4 cm, ustawione zostaną nowe krawężniki i wjazdy na posesje. Na to zadanie w budżecie zabezpieczono środki własne w wys. 290 000,00 zł.

Przebudowa ul. Północnej i ul. Polesie wraz z budową odwodnienie
W ramach zadania w ul. Północnej i ul. Polesie planowana jest przebudowa nawierzchni, budowa chodników, zjazdów oraz kanału technologicznego. W ul. Północnej zostanie wybudowany kanał deszczowy umożliwiający odprowadzanie wód opadowych z ulicy oraz licznych skrzyżowań. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok. Na realizację tego zadania w budżecie zapisano środki własne w wys. 5 200 000,00 zł.

Zakup nieruchomości
W ramach zarezerwowanej w budżecie kwoty 1 000 000,00 zł w roku 2021 planowany jest zakup gruntów pod inwestycje w obr. 13- Łucka oraz pod drogi gminne.

Budowa grobów na cmentarzu komunalnym
Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 200 000,00 zł przeznaczona jest na budowę 70 szt. grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.

Modernizacja dużej sali gimnastycznej w SP – 3
W ramach zadania wykonane i zamontowane zostaną nowe drabinki, wykonana zostanie renowacja parkietu na pow. 535 m2 , wyznaczone i pomalowane linie boisk, pomalowane ściany i sufit. Na ten cel zarezerwowano w budżecie środki w wys. 100 000,00 zł.

Modernizacja korytarzy w starej części SP – 1
W ramach zadania zdemontowana zostanie stara popękana drewniana boazeria, wyrównane tynki, pomalowane ściany i sufit. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 25 000,00 zł.

Modernizacja Miasteczka ruchu drogowego przy SP-l w ramach BO
Projekt zakłada działania w zakresie: usunięcie nawierzchni asfaltowej, przygotowanie nawierzchni i wyłożenie jej kostką brukową, namalowanie pasów ruchu, odmalowanie istniejących znaków drogowych, renowację sygnalizacji świetlnej, zakup i montaż stojaków na rowery w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Na to zadanie przeznaczono środki w wys. 146 370,00 zł.

Wymiana kotła na gazowy w SP – 4
W ramach zadania wykonana zostanie wymiana starego kotła węglowego na gazowy, co w konsekwencji ograniczy wysoką emisję gazów. Na ten cel zarezerwowano w budżecie środki w wys. 150 000,00 zł.

Zakup szafek dla uczniów – w ramach BO
Zadanie obejmuje zakup i montaż ok. 850 szafek i przekazanie ich w użytkowanie Szkole Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Na to zadanie przeznaczono środki w wys. 91 456,00 zł.

Zakup wyposażenia kuchni w SP-3
W ramach tego zadania planuje się zakupić elektryczne kotły warzelne i usprawnić system instalacji wywiewnej kuchenni. Na to zadanie przeznaczono środki w wys. 150 000,00 zł.

Modernizacja sal dydaktycznych w II LO
W ramach zadania rozebrane zostaną zbędne ścianki działowe, uzupełnione tynki, pomalowane ściany i sufity oraz wymieniona podłoga. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 25 000,00 zł.

Modernizacja dachu na budynku MOPS
w roku 2021 planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji pokrycia dachowego, uzupełnienie czapek kominów wentylacyjnych, wymianę rynien, a także wykonanie obróbek blacharskich dachu. Niezbędne jest również wykonanie drabiny na wyższą część dachu. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 49 900,00 zł.

Zakup serwera dla MOPS
Zabezpieczona w budżecie na ten cel kwota 20 000,00 zł zostanie wydatkowana na zakup serwera aplikacji RACK 19 na platformie Windows Serwer. Zakup serwera da możliwość stworzenia klastra pracy awaryjnej, w momencie awarii jednego z serwerów, drugi przejmie jego rolę i tym samym zapewni nieprzerwane działanie aplikacji.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej SP – 3 i MOSiR
W ramach zadania planowane jest wykonane niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla SP – 3 i MOSiR w celu ograniczenia opłat za energię elektryczną. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 500 000,00 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów
W budżecie 2021 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 320 000,00 zł na realizację Uchwały Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

Budowa oświetlenia ulicznego
Na budowę oświetlenia ulicznego w ramach uzupełnienia potrzebnych punktów świetlnych przy nowych ulicach zarezerwowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł.

Budowa boiska terenowego na os. Kopernika, placu zabaw na os. Popiełuszki i progu zwalniającego na ul. J. Heweliusza – w ramach BO
– Projekt zakłada budowę boiska o wymiarach płyty głównej wynoszą 50×30 m o nawierzchni trawiastej wraz z opaskami wokół płyty, która ma być wykonana na zniwelowanym i uwałowanym podłożu. Wykonane zostanie odwodnienie sprowadzające wody deszczowe z boiska w teren. Dla polepszenia warunków odwodnienia wokół płyty boiska wykonana zostanie opaska o szerokości 1 m z warstwy ubitego żwiru. Wyposażenie boiska stanowić będą dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatką. Bramki do piłki nożnej o wym.7,32 x 2,44 m wykonane z aluminiowego specjalnego profilu 120/100 mm, malowane na biało metodą proszkową. Siatka do piłki nożnej PP 7,50 x 2,50 m grubo sznura 4,5 mm gł. 200/200. Sposób mocowania bramki: słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu.
– W ramach zadania wykonany zostanie również plac zabaw wraz z montażem zabawek. Powstały plac zabaw ma być ogrodzony płotkiem metalowym wykonanym z profili stalowych, oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych.
Na ul. J. Heweliusza zamontowane zostaną 2 sztuki progów podrzutowych (zwalniających) wyposażonych w elementy odblaskowe. Na realizację zadania w ramach BO w budżecie zarezerwowano kwotę 205 000,00 zł.

Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w ramach BO
Projekt przewiduje budowę placu zabaw z wykonaniem poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni na świeżym powietrzu z nawierzchnią trawiastą wraz z montażem zabawek i urządzeń siłowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstały plac zabaw oraz siłownia dla bezpieczeństwa mają być ogrodzone płotkiem metalowym wykonanym z profili stalowych, zostaną również oznakowane za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Projekt zakłada także wykonanie dokumentacji uwzględniającej wymogi prawa budowlanego. Na realizację zadania w ramach BO w budżecie zarezerwowano kwotę 390 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznych
W ramach tej pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań planowanych do realizacji w roku budżetowym lub latach następnych. W budżecie 2021 roku przeznaczono na ten cel 100 000,00 zł.

Przebudowa szaletu miejskiego
W ramach zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie zlecone wykonanie przebudowy pomieszczeń w Hali Miejskiej (północna część) na szalet miejski dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki własne w wys. 450 000,00 zł.

Modernizacja basenu MOSiR
Prace, które zostaną wykonane w ramach zadania polegają na wymianie płytek w prysznicach i toaletach, na plaży wokół basenu. Zamontowany zostanie zbiornik wyrównawczy do zbierania wody z przelewów basenu, wykonane orurowanie przelewów i podłączenie do zbiorników oraz foliowanie basenu. Planuje się też wykonanie toalety i windy dla osób niepełnosprawnych. Na ten cel zarezerwowano w budżecie łącznie kwotę 500 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

Zielony LOF
Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. W budżecie 2021 roku zapisano kwotę 2 500 000,00 zł na realizację ostatnich płatności związanych z przebudową Parku Miejskiego.

Mobilny LOF
Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. W roku 2021 planowane są wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 500 000,00 zł.

Rozświetlony Lubartów
Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Mieszka l, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Topolowej, Jesionowej, Osikowej, Akacjowej, Szkolnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej, Rubinowej, Bursztynowej, Ametystowej, Świerkowej, Hutniczej, na łączniku pomiędzy ul. Lubelską i Powst. Warszawy, bocznej ul. Nowodworskiej oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne na placach SP-I i SP-3, targowisku miejskim oraz na chodniku przy P-5.
Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki na to zadanie zapisane w budżecie stanowią kwotę 1 440 913,00 zł.