Kanalizacja deszczowa – opracuj projekt budowlany i wykonawczy

Urząd Miasta Lubartów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej w Lubartowie.

Celem programu sieci kanalizacji deszczowej jest przedstawienie możliwości i optymalnych warunków odprowadzenia wód opadowych z powierzchni zabudowy i ulic na osiedlu 3 Maja, osiedlu Garbarskim, w rejonie ul. Słowackiego i w rejonie ul. Parkowej w Lubartowie. Ponadto określenie sposobu oczyszczenia wód opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika, którym będzie rów melioracyjny połączony z rzeką Wieprz.

Zakresem opracowania objęto część obszaru miasta Lubartów ograniczony: od strony zachodniej i północnej – terenem kolejowym, od strony wschodniej – terenem przylegającym do ul. Słowackiego zaś od strony południowej – ul. Lipową oraz terenem położonym po północnej stronie ul. Parkowej.

Ogółem opracowaniem objęto teren o łącznej powierzchni 44,72 ha.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych: projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej w Lubartowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.

W zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się: opracowanie mapy do celów projektowych; obowiązek przeanalizowania koncepcji pod katem zastosowania rozwiązań zatrzymujących i rozprowadzających miejscowo wody opadowe; ewentualna zmiana koncepcji programowej, jej uzupełnienie oraz przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym sposobu etapowania zakresu zadania; opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej w Lubartowie w wymaganych branżach, z uwzględnieniem etapowania zakresu zadania oraz opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej przebudowy ulic, w których będzie projektowana kanalizacja deszczowa; uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane właścicieli nieruchomości, jeśli wystąpi taka konieczność; uzyskanie opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę lub do zgłoszenia robót budowlanych w sytuacji gdy wymagają tego przepisy ustawy wniosków do uzyskania ww. dokumentów; opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w sytuacji gdy wymagają tego przepisy ustawy; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na etapy.

Termin składania ofert do 25 maja. 

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.