Komunikat inspektora sanitarnego

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBARTOWIE W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOT. OGRANICZENIA RYZYKA MIKROBIOLOGICZNEGO W ODNIESIENIU DO ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW NA ETAPIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ POPRZEZ PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, iż w dniu 23.05.2017r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny”.

Wdrożenie powyższych wytycznych należy traktować priorytetowo w przypadku wszelkich świeżych owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz w miarę możliwości starać się o ich wdrożenie w przypadku świeżych owoców i warzyw spożywanych po ugotowaniu.

Powyższe wytyczne maja na celu udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. Dokument ten zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej (tj. w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze) świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (tzn. umytych, posortowanych i/lub zapakowanych).

Dokument ten jest dostępny poniżej:

http://eurlex.europa.eu/legal

content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC