KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom / zarządcom obiektów budowlanych, że winni dokonywać w sezonie jesienno – zimowym 2015/2016 obowiązkowych kontroli okresowych oraz na bieżąco usuwać nieprawidłowości, mogące spowodować zagrożenia w związku z pojawiającymi się przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska spowodowanego, m. in. złym stanem technicznym urządzeń grzewczych, przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących, a także kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, tj. zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazów i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu budowlanego (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Ponadto należy wskazać, że do głównych obowiązków właścicieli i zarządców, należy dbałość o należyty stan techniczny budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektów budowlanych przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania połaci dachowych oraz elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców do wykonywania okresowych kontroli, ze zwróceniem szczególnej uwagi w stosunku do obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach, w których może przebywać znaczna liczba osób (np. hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych, basenów, hal wystawowych i handlowych, magazynowo – produkcyjnych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem.

Ponadto należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego też muszą być one prowadzone ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Należy również wskazać, że kto nie zapewnia okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego). A kto niewłaściwe utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ww. ustawy).

Zgodnie z obowiązującymi ww. przepisami obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z podstawowymi wymaganiami o czym stanowi art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy, dotyczącymi, m. in.: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia ww. zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o należyte spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa.

Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Lubartowie

mgr inż. Michał Filipowicz

– ekspert nadzoru budowlanego